pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 070-074
Nerium oleander distilatı uygulamasının serum nitrik oksit düzeyine etkisi
Ayşe Er1, Orhan Çorum1,2, Gül Çetin3, Burak Dik1
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya
2Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Nerium oleander, nitrik oksit, TBARS
Görüntülenme Sayısı:1595 - İndirilme Sayısı: 1284

Amaç: Mevcut araştırmanın amacı ratlara tek doz intraperitoneal Nerium oleander distilatı uygulamasının serum nitrik oksit düzeyine etkisini araştırmaktır. Ayrıca distilatın tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri, katalaz ve rutin biyokimyasal parametrelere etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 20 adet erkek Wistar albino rat kullanıldı. Kontrol (0. saat) olarak 5 adet rat ayrıldıktan sonra diğerlerine 7.5 mL Nerium oleander distilatı intraperitoneal olarak tek seferde uygulandı. Uygulama öncesi (0. saat) ve uygulama sonrasında 2., 4. ve 8. saatlerde ratlar anesteziye alınarak kalplerinden kan örnekleri alındıktan sonra hayvanlar servikal dislokasyon yöntemiyle ötenazi edildi. Serum örneklerinden nitrik oksit, tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri ve katalaz düzeyleri ELISA okuyucusunda, biyokimyasal parametreler (Kreatin kinaz-MB, kreatin kinaz, alkalen fosfataz, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, total protein, albümin, total bilirubin, kolesterol, trigliserit, yüksek dansiteli lipoprotein, düşük dansiteli lipoprotein, kreatinin, ürik asit, kan üre nitrojen) ise otoanalizörde belirlendi.

Bulgular: Nerium oleander distilatı uygulamasının nitrik oksit düzeyine etkisinin olmadığı (P>0.05), tiyobarbitürik asit reaktif ürünleri düzeylerini düşürdüğü (P<0.05), katalaz düzeyini ise yükselttiği (P<0.05) belirlendi. Ayrıca Nerium oleander uygulamasının total bilirubin düzeyini 2. saatte, düşük dansiteli lipoprotein ve kolesterol düzeyini 8. saatte yükselttiği (P<0.05) belirlendi.

Öneri: Nerium oleander distilatının güçlü antioksidan etkinlik göstererek oksidatif strese bağlı gelişen dejeneratif durumlarda tedaviye destek amaçlı kullanılabileceği ifade edilebilir.