pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2015, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 158-162
FGA tedavisi uygulanan anöstrüsteki koyunlarda eCG ve PGF'nın farklı zamanlarda uygulanmasının fertilite üzerindeki etkisi
Gökhan Doğruer1, Yaşar Ergün1, Fikret Karaca2, Mustafa Kemal Sarıbay1, Cafer Tayyar Ateş3, Mehmet Aköz4, İbrahim Aydın5
1Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye
4Selçuk Üniversitesi, Karapınar Aydoğanlar MYO, Karapınar, Konya, Türkiye
5Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Koyun, anöstrüs, FGA, eCG, kloprostenol
Görüntülenme Sayısı:1692 - İndirilme Sayısı: 1163

Amaç: Çalışmada FGA içeren süngerlerle östrüsleri uyarılan anöstrüsteki İvesi koyunlarında, eCG ve PGF2α enjeksiyonlarının süngerlerin çıkarıldığı anda veya 48 saat öncesinde uygulanmasının fertilite üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 80 İvesi koyun üzerinde yürütüldü. Süngerler vaginada 12 gün tutuldu. Grup 1'deki (n=40) koyunlara süngerlerin çıkarıldığı anda, Grup 2'deki (n=40) koyunlara ise süngerlerin çıkarılmasından 48 saat önce 400 IU eCG ve 125 mcg kloprostenol kas içi yolla enjekte edildi. Ayrıca her iki gruptaki koyunlara süngerlerin çıkarılmasından 40 saat sonra 5 mcg buserelin asetat kas içi yolla uygulandı.

Bulgular: Östrüs başlangıç zamanı Grup 1 ve 2'de sırasıyla 35.08±1.75 ve 32.12±1.41 saat olarak saptandı. Östrüs, gebelik ve konsepsiyon oranları Grup 1'de sırasıyla %68.4, %55.2, %80.7 olarak hesaplanırken; Grup 2'de %89.4, %76, %85.2 olarak belirlendi. Kuzulama oranları Grup 1 ve 2'de sırasıyla %95.2 ve %100 olarak belirlendi. İkizlik oranı ve kuzu verimleri sırasıyla Grup 1'de %50 ve %150 iken, Grup 2'de %31 ve %131 olarak tespit edildi. Grup 2'nin östrüs oranı Grup 1'den istatistik olarak yüksek (P<0.05) bulunmasına rağmen Gruplar arasında diğer fertilite parametrelerinde fark tespit edilmedi (P>0.05).

Öneri: Koyunlarda süngerlerin çıkarıldığı anda eCG ve kloprostenolün enjekte edilmesiyle işgücü yönünden avantaj sağlayacağı ifade edilebilir.