pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 048-051
Yüksek kolesterollü diyetle beslenen ratlarda ginsengin bazı hematolojik parametreler üzerine etkisi
Deniz Uluışık, Ercan Keskin
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kolesterol, ginseng, rat, hemogram
Görüntülenme Sayısı:1760 - İndirilme Sayısı: 956

Amaç: Bu çalışmada kolesterolden zengin yemle beslenen ratlarda ginsengin bazı hematolojik parametreler üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada sağlıklı 24 erkek Wistar Albino rat kontrol (K), kolesterol (C) ve ginseng + kolesterol (GC) olmak üzere 3 eşit gruba ayrıldı. K grubu standart rat yemi ile beslenirken, C grubu %5 kolesterol içeren standart rat yemi, GC grubu ise %5 kolesterol ve 1 g/kg ginseng kök tozu içeren standart rat yemi ile 40 gün süreyle beslendi. Bütün hayvanlardan çalışmanın sonunda antikoagulanlı kan örnekleri toplandı. Bu kan örneklerinde alyuvar sayısı, akyuvar sayısı, hemoglobin, hematokrit, granülosit, lenfosit, monosit, ortalama alyuvar hacmi, ortalama alyuvar hemoglobin miktarı ve ortalama alyuvar hemoglobin konsantrasyonu düzeyleri otomatik hücre sayım cihazında belirlendi.

Bulgular: C grubu hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin kontrole göre önemli oranda düştüğü (P<0.05), GC grubunda ise aynı parametrelerin C grubuna göre anlamlı olarak yükseldiği belirlendi (P<0.05). Diğer parametreler açısından gerek kolesterol gerekse ginseng uygulamasına bağlı değişikliklerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü.

Öneri: Ginseng uygulamasının hiperkolesterolemik şartlarda hematolojik parametrelerde meydana gelebilecek olumsuz değişiklikleri düzeltebileceği ifade edilebilir.