pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 084-088
Otitis eksternalı köpeklerden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları
Dilek Öztürk1, Faruk Pehlivanoğlu1, Hülya Türütoğlu1, Yusuf Sinan Şirin2, Ezgi Şababoğlu1
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, İstiklal Yerleşkesi, Burdur, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Otitis eksterna, köpek, antibiyotik duyarlılığı
Görüntülenme Sayısı:1767 - İndirilme Sayısı: 1147

Amaç: Bu çalışmada otitis eksternalı köpeklerden alınan kulak sıvap örneklerinde mikroorganizmaların izolasyonu ve izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, otitis eksterna teşhisi konulmuş 41 köpekten 58 kulak sıvap örneği toplandı. Örneklerden mikroorganizmalar konvansiyonel bakteriyolojik yöntemlerle izole ve identifiye edildi. İzole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları agar disk difüzyon testi ile belirlendi.

Bulgular: Örneklerin 52 (%89.66)’sinden 64 mikroorganizma izolasyonu yapılırken, 6 (10.34)’sından patojen etken izole edilemedi. Bu mikroorganizmalar arasında en yüksek oranda Staphylococcus aureus (%31.25) izole edildi. Ayrıca, sırasıyla koagülaz negatif stafilokok (KNS) (%14.06), Streptococcus sp. (%12.5), Corynebacterium sp. (%6.25), Proteus sp. (%4.68), Pseudomonas aeruginosa (%3.13) ve Candida sp. (%28.13) izole edildi. S. aureus, Streptococcus sp., Corynebacterium sp. ve KNS izolatlarının tümü ve Proteus sp. izolatlarının %66.67'si amoksisilin- klavulanik asite duyarlı bulundu. Bu bakterilerin enrofloksasin, amoksisilin, oksitetrasiklin, gentamisin, trimetoprimsulfametoksazol ve eritromisine duyarlılıkları sırasıyla %65.22, %52.17, %47.83, %43.48, %30.43 olarak saptandı. P. aeruginosa izolatlarının tümü enrofloksasin ve gentamisine, %50’si de oksitetrasikline duyarlı bulundu.

Öneri: Bakteriyel izolatların çalışmada kullanılan antibiyotiklere duyarlılıklarındaki farklılıklar, otitis eksternalı köpeklerin tedavisi için mutlaka antibiyotik duyarlılık testlerinin yapılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca, çalışmada Candida sp.’nin yüksek oranda izole edilmiş olması, köpeklerin otitis eksterna olgularında mayaların da gözardı edilmemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.