pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 015-022
SAHA ŞARTLARINDAKİ İNEKLERDE FARKLI ÖSTRÜS SENKRONİZASYON YÖNTEMLERİNİN FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Bülent Bülbül1, Mehmet Bozkurt Ataman2
1Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Öslrüs, senkronizasyon, tertilite, inek
Görüntülenme Sayısı:1794 - İndirilme Sayısı: 1607

Bu çalışmada, saha şartlarındakı ineklerde PGF:a + POF*. GnRH + PGF^,, PRID + PGF,(( ve den altı implant + PGFı„ uygulamalarının östrüs senkronizasyonu ve gebelik oranlan üzerine etkisi araştırıldı Materyal olarak 125 baş Hols-teın ırkı inek kullanıldı İnekler tesadüfi örnekleme yöntemi ile beş gruba ayrıldı Birinci gruba (n= 25) 11 gün arayla iki kez PGF,U enjekte edildi. İkinci gruba (n= 25) 0, gün GnRH ve 7. gün PGF:<İ enıeksiyonu yapıldı Üçüncü gruptaki ineklere (n= 25) 12 gün süreyie PRID ve PRID'in uzaklaştırılmasından bir gün önce PGF;>a uygulandı. Dördüncü gruptaki ineklere (n=25) ise kulak derisi altına yerleştirilen progesteron içeren implantlar 9 gün süreyie tutuldu ve ımpiant uzaklaştırılmadan bir gün önce PGFı(J enjekte edildi Beşinci gruptaki inekler (rt=25) kontrol grubunu oluşturdu Tohumlamalar I. grupta son uygulamadan 72 ve 96. II, III ve IV. gruplarda ise 48 ve 72 saat sonra iki kez yapıldı. Kontrol grubundaki inekler (n= 25) ise gelişen östrüsleri takiben tohumlandı ineklerde gebelik muayeneleri II, tohumlamaları takiben 60-90 günlerde rektal muayene ile gerçekleştirildi. Araştırmada I, II, Ml, IV ve V gruplarda sırasıyla östrüs oranlan; %100. %96 00, %100, %100 ve %100, gebelik oranları ise; %B4.00. %62.50. %84.00. %72.00 ve %52.00 olarak tespit edildi. Östrüs görülme oranları açısından gruplar arasında istatıstiki farklılık saptanmadı (FbO 05) l ve III Gruplarda elde edilen gebelik oranları V. gruplan yüksekti (P<0 05) Bununla birlikte. I, II, III ve IV gruplarda gebelik oranları açısından istatıstiki farklılık saptanmadı (P>0.05) Sonuç olarak, çift doz PGF:a, GnRH + PGF2a ve implant + PGF3n yöntemlerinin PRID + PGF2lI yöntemine göre daha ekonomik, uygulama kolaylığı ve hayvan sahibinin tepkisi açısından değerlendirildiğinde ise çift doz PGF:u ve GnRH + PGFI(1 enjeksiyonunun daha avantajlı olduğu belirlendi Bununla birlikte, östrüs gözlemeden sabit zamanlı tohumlamaya imkan vermesi, östrüsü sen kron ize etmesi ve tohumlama sonrasında yüksek gebelik oranı elde edilmesine olanak sağlamasından dolayı çalışmada kullanılan bütün senkronizasyon yöntemlerinin saha ve işletme şartlarında kullanılabileceği kanısına varıldı