2016, Cilt 32, Sayı 3, Sayfa(lar) 178-181
Sağlıklı Akkaraman Kangal koyunlarında gebelik ve laktasyon dönemlerine ait bazı kan parametrelerinin belirlenmesi
Nazli Ercan1, Mustafa Kockaya2, Yusuf Ziya Ograk3
1Department of Biochemistry, Cumhuriyet University Faculty of Veterinary Medicine, Sivas, Turkey
2Department of Physiology, Cumhuriyet University Faculty of Veterinary Medicine, Sivas, Turkey
3Department of Animal Breeding and Husbandry, Cumhuriyet University Faculty of Veterinary Medicine, Sivas, Turkey
Anahtar Sözcükler: Gebelik, laktasyon, koyun, biyokimyasal belirteçler
Görüntülenme Sayısı:2432 - İndirilme Sayısı: 1385

Amaç: Akkaraman Kangal koyunlarında geç gebelik ve erken laktasyon dönemlerine ait serum konsantrasyonlarındaki bazı biyokimyasal belirteçlerin ve makro elementlerin üreme durumları üzerindeki etkilerini incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyalini mera koşullarında herhangi bir ek rasyona tabi tutulmayan 12 Akkaraman Kangal koyunu oluşturdu. Serum örnekleri geç gebelik ve erken laktasyon dönemlerinde alındı. Kan glikoz, kolesterol, kreatinin, trigliserit, alkalen fosfataz, total protein, albümin, çok düşük dansiteli lipoprotein, kan üre atozu, kalsiyum, fosfor ve magnezyum konsantrasyonları analizatörle ölçüldü.

Bulgular: Laktasyon dönemindeki koyunlarda alkalen fosfataz, albümin ve kalsiyum konsantrasyonları gebe koyunlara göre anlamlı derecede yüksek bulundu (P<0.05).

Öneri: Bu çalışma herhangi diyet ilavesi olmadan artış gösteren alkalen fosfataz, albümin ve kalsiyum konsantrasyonlarının laktasyon dönemi koyunlarda artan süt sentezi için vücut rezervlerinin mobilizasyonu kaynaklı olabileceğini göstermiştir. Mera koşullarında beslenen koyunlarda gebelik ve laktasyon dönemlerinde gıdasal takviyelerde bulunulmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.