pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2016, Cilt 32, Sayı 4, Sayfa(lar) 246-254
Deneysel endotoksemi oluşturulan buzağılarda sıvı tedavisinin hemodinamik parametreler üzerine etkisi
Enes Akyüz1, Alparslan Coşkun2, İsmail Şen3
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç hastalıkları ABD, Kars, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Sivas, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç hastalıkları ABD, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Buzağı, endotoksemi, sepsis, %0.9 NaCl
Görüntülenme Sayısı:1740 - İndirilme Sayısı: 1046

Amaç: Endotoksin, gram negatif sepsisin önemli bir mediatörü olarak bilinmektedir. Endotoksemi neonatal buzağılarda yüksek mortalite ile ilişkilidir. Bu nedenle buzağılarda endotoksemi ile ilişkili ölüm oranını azaltmak için güvenilir ve etkili tedavi gerekmektedir. Bu projenin temel amacı endotoksemili buzağılarda izotonik NaCl’ün klinik, hematolojik ve hemodinamik parametreler üzerine etkisini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın hayvan materyalini 5-15 günlük 12 adet holstein ırkı buzağı oluşturdu. Bu araştırmada buzağılar LPS ve kontrol olmak üzere randomize olarak iki gruba ayrıldı. 1. Grup (Deneme); LPS (1 μg/kg, IV, 50 mL %0.9 NaCl/30 dk) uygulamasını takiben 1. saatte %0.9 NaCl verildi. 2. Grup (Kontrol); buzağılara sadece %0.9 NaCl (50 mL/30 dk, IV) verildi. Buzağılardan uygulama öncesi ve sonrası
1, 2, 4, 6, 8, 12, 18, 24, 36, 48, 72 ve 96. Saatlerde kan örnekleri alındı.

Bulgular: Endotoksin uygulamasını takiben kan laktat seviyesinin ve kalp atım sayısının artması ve sistolik ile ortalama arterial kan basıncında azalmaların olması sistemik dolaşımın etkilendiğini gösterdi. İzotonik NaCl uygulamasını takiben ise 8. ve 12. saatlerinde bu parametrelerin normalleştiği görüldü.

Öneri: Sonuç olarak neonatal buzağılarda izotonik NaCl solüsyonunun endotokseminin tedavisinde kullanılmasının faydalı olabileceği kanısına varıldı.