2016, Cilt 32, Sayı 4, Sayfa(lar) 214-219
Farklı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı Van kedilerinde bazı hematolojik ve biyokimyasal parametre değerleri
Cumali Özkan, Süleyman Kozat, Abdullah Kaya, Yakup Akgül
Department of Internal Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Yuzuncu Yil, 65080 Van, Turkey
Anahtar Sözcükler: Van kedisi, hematolojik parametreler,biyokimyasal parametreler
Görüntülenme Sayısı:2298 - İndirilme Sayısı: 1948

Amaç: Bu çalışmada, farklı yaş ve cinsiyete sahip Van kedilerinde bazı hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin normal değerleri ve bu parametrelerde yaş ve cinsiyete bağlı meydana gelen değişimlerin ortaya konulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada farklı yaş ve cinsiyete sahip 60 sağlıklı Van kedisi kullanıldı. Her iki cinsiyetteki kediler; yaşlarına göre kendi aralarında 3 farklı gruba ayrıldı. 6-12 aylık kediler 1. grup, 12-24 aylık kediler 2. grup, 24-yukarı aylık olan kediler ise 3. grup olarak çalışmaya alındı. Alınan kan örneklerinden; hematolojik ve biyokimyasal parametre değerleri belirlendi.

Bulgular: Hematolojik parametrelerden hematokrit, hemoglobin ve platelet seviyeleri, biyokimyasal parametrelerden ise serum kreatinin seviyesi, laktat dehidrogenaz ve kreatinin kinaz-MB aktivitelerinde anlamlı farklılıklar tespit edildi.

Öneri: Farklı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı Van kedilerinde bu parametrelerin normal değerlerinin belirlenmesinin; hastalıkların tanı ve prognozunun değerlendirilmesinde klinisyen hekimlere ve araştırıcılara yardımcı olacağı, yapılacak olan bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı kanısına varıldı.