pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 039-045
DEĞİŞİK KATKILARLA HAZIRLANAN YAŞ ŞEKER PANCARI POSASI SİLAJLARININ KALİTESİNİN BELİRLENMESİ
Mehmet Avcı1, Hakkı Akdeniz2, Suphi Deniz3
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksek Okulu, Tarla Bitkileri Bolümü, VAN
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN
Anahtar Sözcükler: Yaş şeker pancarı posası silajı, katkılar, in vitro sindirilebiliriik, enerji içeriği
Görüntülenme Sayısı:1715 - İndirilme Sayısı: 1797

Bu çalışmada, yaş şeker pancarı posasına (YŞPP) farklı düzeylerde buğday kırığı yada melas ilavesinin silaj kalitesi ve in vitro sindirilme derecesine etkisi araştırılmıştır. YŞPP'na sırasıyla % 0, % 2.5, % 5 melas ya da % 0, % 2. % 4 buğday kırığı, silaj kuru maddesini %15, %17 veya %20'ye yükseltecek miktarda odun talaşı ilave edilmiştir. Böylece toplam 18 grup oluşturulmuştur Her grupta 5 er tekerrür olmak üzere hazırlanan 90 adet sitaj örneği, cam kavanozlara sıkıştırılarak konmuş ve kavanozlar 90 gün sonra açılmıştır Silaj örn eklerinin h?m besin madde, in vitro si ndiri lebi lif tikleri ve pH analizleri yapılmış; ayrıca enerji değerleri ve Flieg puanlan da hesaplanmıştır. YŞPP'na farktı düzeylerde katılan melas ve buğday kırığı düzeyine paralel olarak ham protein değerleri artarken bu katkılar silajların NDF ve ADF düzeylerini azaltmışım Tüm silaj Örneklennden elde edilen pH değerleri 3.82-4.36 arasında belirlenmiştir. Silajlara ait Flieg puanları "iyi" ve "pekiyi" olarak hesaplanmıştır En yüksek Flieg puanları KM'si %15 ve %17 olan melas katkılı silajtardan elde edilmiştir. Silajların kuru maddeleri ve silajlara katılan odun talaşı miktarının artışına bağlı olarak, yemlerin organik madde s indi ritebili iliklerinde (OM S) önemli düzeyde azalma (P<0.001) görülürken; melas yada buğday kırığı ilavesi, silajların OM S ve enerji düzeylerini yükseltmiştir (P<0.05). Sonuç olarak; Kuru maddesi %15 olan ve % 5 melas ile % 4 buğday kırığı içeren silajların, organik madde s indirilebiliri iğ i ve enerji içerikleri açısından, yüksek kaliteli yemler olduğu belirlenmiştir.