pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 148-157
Aksaray ili folklorunda Aksaray Malaklısı yetiştiriciliği
Gökhan Aslım1, Çağrı Çağlar Sinmez2
1Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD, Aksaray, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji AD, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Aksaray, Aksaray Malaklısı, çoban köpeği, folklor
Görüntülenme Sayısı:1742 - İndirilme Sayısı: 1691

Amaç: Çalışmada, “Aksaray Malaklısı” çoban köpeği ile ilgili sözlü, yazılı ve görsel verilerin toplanarak, bu alandaki somut olmayan kültür mirasının ortaya çıkarılması ve bilime kazandırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “kaynak kişilerle görüşme tekniği” kullanılarak Aksaray Malaklısı yetiştiricileri ve sahiplerinden oluşan 50 kaynak kişi ile görüşüldü. Araştırmada kaynak kişilere “Bilgi Derleme Formu” yoluyla, altı bölüm kapsamında 54 soru yöneltildi.

Bulgular: Çalışmada, Aksaray Malaklısının ırk özellikleri; barınma, bakım ve beslenmesi; üreme ve doğum bilgisi ve halk inanışları ile ilgili veriler elde edildi. Aksaray Malaklısı köpeklerinin post renklerine göre, “boz karabaş”, “ala malaklı”, “çapar malaklı”, “sarı malaklı”; kuyruk şekillerine göre ise “kamçı kuyruk”, “L kuyruk”, “kıvrık kuyruk” olarak isimlendirildikleri tespit edildi.

Öneri: Sonuç olarak, elde edilen folklorik bilgilerin Türk kültür envanterinde kayıt altına alınmasıyla, bu ırkın daha yakından tanınması ve neslinin korunmasına katkı sağlanacağı söylenebilir.