pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 167-171
Streptozotosin ile diyabet oluşturulan ratlarda Koenzim Q10 (CoQ10)’un hematolojik etkileri
Ercan Keskin, Deniz Uluışık
Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı,, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: CoQ10, diyabet, hematolojik parametreler, rat
Görüntülenme Sayısı:1565 - İndirilme Sayısı: 961

Amaç: Bu çalışmada streptozotosin ile diyabet oluşturulan ratlarda Koenzim Q10 (CoQ10)’un bazı hematolojik parametreler üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 38 adet sağlıklı, yetişkin erkek rat beş gruba ayrıldı. Dört hafta boyunca 1. gruptaki hayvanlar standart rat yemi ile beslenirken, 2. gruptaki hayvanlara dört hafta boyunca günlük 0,3 ml mısır yağı intraperitoneal (IP) olarak uygulandı. Aynı süre ile 3. gruptaki hayvanlara günlük 10 mg/kg CoQ10 IP olarak enjekte edildi. 4. gruptaki hayvanlarda 40 mg/kg streptozotosinin günde tek doz olmak üzere iki gün subkutan (SC) enjeksiyonu ile diyabet oluşturulurken, aynı yolla diyabet oluşturulan 5. gruptaki hayvanlara dört hafta boyunca günlük 10 mg/kg CoQ10 IP olarak enjekte edildi. Bütün hayvanlardan alınan kan örneklerinde alyuvar (RBC) ve akyuvar (WBC) sayıları, hemoglobin miktarı, hematokrit değer (PCV), lökosit yüzdeleri ile ortalama alyuvar hacmi (MCV), ortalama alyuvar hemoglobini (MCH) ve ortalama alyuvar hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) belirlendi.

Bulgular: Streptozotosin ile diyabet oluşturulan ratların RBC, hemoglobin miktarı ve hematokrit düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük olduğu (p<0.05) belirlendi. Diyabetli hayvanlara CoQ10 uygulaması ile hematokrit değer diyabetli grupla karşılaştırıldığında önemli artış (p<0.05) gösterdi. Deneysel diyabet WBC ve nötrofil yüzdesinde kontrole göre önemli artışlara (p<0.05), lenfosit yüzdesinde ise azalmaya (p<0.05) neden oldu. Diyabetli hayvanlara CoQ10 uygulaması ile diyabetli gruba göre nötrofil yüzdesinde önemli azalma ve lenfosit yüzdesinde ise önemli artış belirlendi (p<0.05).

Öneri: Elde edilen bu sonuçlar diyabetli ratlara CoQ10 uygulamasının diyabetik hasara bağlı hematolojik parametrelerdeki olumsuz değişiklikler üzerine yararlı etkilere sahip olabileceğini göstermiştir.