pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 208-213
Halep Keçilerinde doğan yavru sayısı ve cinsiyetinin immunoglobulinler ve oksidatif stres üzerine etkisi
Mehmet Aköz1, İbrahim Aydın2, Özcan Barış Çitil3
1Selçuk University Vocational School of Health Services Konya / Turkey
2Selçuk University Faculty of Veterinary Science Department of Obstetrics Konya/ Turkey
3Selçuk University Karapınar Aydoğanlar Vocational School Konya/ Turkey
Anahtar Sözcükler: Keçi, immunoglobulin G, immunoglobulin M, malondialdehyde, nitrik oksit
Görüntülenme Sayısı:1488 - İndirilme Sayısı: 857

Amaç: Bu çalışmada, keçilerde yavru sayısı (tek-ikiz) ve cinsiyetin immunoglobulin seviyesi ile oksidatif stres üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tek ve ikiz yavru doğuran Halep keçilerinden doğum sonrası ilk 20 dakika içinde, kontrol grubu olarak ise gebe olmayan Halep keçilerinden kan örnekleri alındı ve elde edilen kan plazmalarından immunoglobulin G (IgG), immunoglobulin M (IgM), malondialdehid (MDA), nitrik oksit (NO) ve total antioksidan durum (TAS) değerleri ölçüldü.

Bulgular: İkiz gebelerde IgG ile IgM düzeylerinin gebe olmayanlara göre yüksek olduğu belirlenirken (P<0.05), ikiz gebelerin MDA düzeyleri gebe olmayanlardan düşük belirlendi (P<0.05). İkiz doğum yapan keçilerin NO düzeyi ise kontrol grubundan ve tekiz gebelerden daha yüksek olarak belirlendi (P<0.05). Parametreler arasında yapılan korelasyon değerlendirmesinde ise IgG ile IgM arasında pozitif ilişki belirlenirken (r=0.946, P<0.001), diğer parametreler arasında korelasyon belirlenmedi (P<0.05). Erkek yavru doğuran keçilerde IgG, IgM, MDA, TAS ve NO değerleri dişi yavru doğuran keçilere göre daha yüksek belirlenmesine rağmen istatistiki olarak fark görülmedi (P<0.05).

Öneri: Sonuç olarak, ikizliğin immunoglobulin seviyelerinde artışa sebep olduğu, doğan yavru cinsiyetinin ise immunoglobulin seviyeleri ve oksidatif stres üzerinde etkisinin olmadığı belirlendi.