pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2017, Cilt 33, Sayı 4, Sayfa(lar) 235-241
Travmalı köpeklerde bazı laboratuvar verilerin değerlendirilmesi
Semih Altan1, Fahrettin Alkan2, Yılmaz Koç2
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, 21280, Diyarbakır
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, 42075, Konya
Anahtar Sözcükler: Biyokimya, hematoloji, köpek, TBARs, travma
Görüntülenme Sayısı:1672 - İndirilme Sayısı: 840

Amaç: Bu çalışmanın amacı travma şikayeti ile cerrahi kliniğe getirilen sahipsiz köpeklerden alınan kan numunelerinde hematoloji, kan gazı, serum biyokimya ve oksidatif stress düzeylerine bakarak prognozun ve olası komplikasyonların önlenebilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, travma şikayetiyle getirilen 15 sokak köpeği ile 9 sağlıklı köpek üzerinde yapıldı. Elde edilen kan numuneleri hematoloji, kan gazı, serum biyokimyası [alkalen fosfataz (ALP), alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), kreatin kinaz (CK), kalsiyum (Ca), fosfor (P), kolesterol (Chol), kreatinin (Crea), gamma glutamil transferaz (GGT), laktat dehidrogenaz (LDH), total protein (TP), triglyserit (Trig), kan üre nitrojen (BUN)] ile oksidatif stres yönünden thiobarbutirik asit reaktif substans (TBARs) ölçümleri değerlendirildi.

Bulgular: Travmalı köpeklerde ALP, AST, CK, P, Crea ve TBARs düzeyleri sağlıklı köpeklerden istatistiksel olarak farklı olduğu (p˂0.05) belirlendi. Kan gazı ve hematolojik verilere bakıldığında kan laktat ve monosit değerleri referans değerlere kıyasla yüksek olduğu belirlenirken, potasyum ve iyonize kalsiyum değerleri düşük olarak tespit edildi.

Öneri: Sonuç olarak travmalı köpeklerde travmanın genişliğine bağlı olarak biyokimyasal profil değişiklik gösterirken, altta yatan başka bir hastalığı olmayan köpeklerde travmanın şiddetiyle alakalı olarak oksidatif stres düzeylerinin yüksek seyretmesi biyolojik bir belirteç olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte prognozun belirlenebilmesi için ise daha spesifik belirteçlerin ortaya konulması açısından daha ileri çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.