2018, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-076
Farklı dozlardaki marbofloksasinin koyunlarda biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkileri
Feray Altan1, Orhan Çorum2, Duygu Durna Çorum2, Kamil Üney3
1Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Kastamonu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kastamonu, Türkiye
3Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya, 42031, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Biyokimyasal, hematolojik, koyun, marbofloksasin, yan etki
Görüntülenme Sayısı:2267 - İndirilme Sayısı: 938

Amaç: Mevcut araştırmada sağlıklı koyunlarda kas içi farklı dozlarda marbofloksasin uygulamasının biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, paralel dizayna göre dört doz grubunda ayrılan 24 adet sağlıklı erkek, 2-5 yaştaki Akkaraman koç üzerinde gerçekleştirildi. Herbir doz grubunda 6 adet hayvan bulunmaktadır. Her gruptaki altı hayvana, semitendinoz kas bölgesinden sırasıyla 2, 4, 6 ve 10 mg/kg tek doz seviyelerinde marbofloksasin enjekte edildi. Kan örnekleri sol vena jugularise yerleştirilen kataterler kullanılarak ilaç uygulanmadan önce (0.saat, kontrol) ve sonraki 10. ve 22. saatlerde alındı. Biyokimyasal parametrelerden albumin, alkalin fosfataz, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, kolesterol, trigliserid, total protein, kan üre nitrojen, kreatinin ve gamma-glutamil transferaz değerleri otoanalizör cihazında belirlendi. Hematolojik parametrelerden beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri, hemoglobin, hematokrit, platelet değerleri kan hücresi sayım cihazında ölçüldü.

Bulgular: Gruplar arasında hematolojik ve serum biyokimyasal parametrelerinde anlamlı bir fark bulunamadı.

Öneri: Bu sonuçlar koyunlarda tek doz kas içi uygulanmasından sonra 10 mg/kg'a kadar tek bir intramüsküler enjeksiyondan sonra marbofloksasinin hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir.