pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-098
İneklerde subklinik mastitis prevalansı, etken izolasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi
Aliye Gülmez Sağlam, Salih Otlu, Mustafa Reha Çoşkun, Elif Çelik, Fatih Büyük, Mitat Şahin
Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, Kars, Turkey
Anahtar Sözcükler: Subklinik mastitis, süt ineği, prevalans, bakteri, antibiyotik duyarlılığı
Görüntülenme Sayısı:1961 - İndirilme Sayısı: 1160

Amaç: Bu çalışmada, Kars ilinde yetiştirilen sığırlarda subklinik mastitise neden olan bakteriyel etkenlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Toplam 500 süt ineği CMT ile tarandı ve 120'si (% 24) subklinik mastitis olarak tespit edildi. CMT pozitif süt ineklerinden süt örnekleri alındı. Süt örnekleri, bakteri izolasyonu için, Kanlı agar (7% koyun kanlı) ve Eosin Methylene Blue agar üzerine yayıldı. Ayrıca, Mycoplasma spp. izolasyonu için süt örneklerinden PPLO broth ve PPLO agara ekim yapıldı. Fenotipik identifikasyon için kültürler, koloni morfolojisi, Gram boyama özellikleri, hemoliz oluşturma özelliklerine göre değerlendirildi ve daha sonra biyokimyasal testlere tabi tutuldu. İzolatların antibiyotik duyarlılıkları Kirby Bauer Disk Difüzyon Testi ile belirlendi.

Bulgular: Toplam 120 ineğe ait süt örneklerinden 229 Staphylococcus spp., 7 Corynebacterium spp., 16 Bacillus spp., 5 Acinetobacter spp., 2 Escherichia coli ve 2 Mycoplasma spp. izole edildi. Antibiyogram sonucunda, izolatların çoğunluğu cefoxitin (30 μg) ve imipenem'e (10 μg) duyarlı bulunmuş ve izolatlar arasındaki en yüksek direnç penicillin'e (10 μg) karşı belirlenmiştir.Öneri: Süt ineği yetiştiriciliği yapılan işletmelerde belirli aralıklarla subklinik mastitin taranması, etkenin izolasyon ve identifikasyonu ile karakterizasyonu çiftçiliğinin kârlılığı ve sürdürülebilirliği için önemlidir.