2018, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 099-108
Köpeklerde dirsek ekleminin radyolojik ve bilgisayarlı tomografi sonuçlarının karşılaştırılması
Canan Kondak Yılmaz1, Kurtuluş Parlak2,Elgin Orçum Uzunlu2, Mustafa Yalçın2, Mustafa Arıcan2
1Lara Hayvan Hastanesi, Muratpaşa, Antalya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Alaeddin Keykubat Kampüsü, 42003 Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bilgisayarlı tomografi, dirsek displazisi, köpek, radyoloji
Görüntülenme Sayısı:1959 - İndirilme Sayısı: 1167

Amaç: Köpeklerde dirsek ekleminde önemli patolojik bir problem olan dirsek displazisinin erken teşhisinde klinik, radyolojik ve bilgisayarlı tomografi sonuçlarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: On iki adet dirsek eklemi displazisine yatkın köpek çalışmanın materyalini oluşturdu. Bu amaçla köpeklerin rutin sistemik ve klinik muayeneleri yapıldı. Köpeklerde ekstremitelerdeki eşit olmayan ağırlık dağılımını ölçmek için basış analizatörü kullanıldı. Olguların radyolojik muayeneler için; tek tüplü sabit radyografi cihazı kullanılarak, sağ dirsek eklemlerinin fleksiyon ve tam ekstensiyon pozisyonlarda medio-lateral ve cranio-caudal pozisyonlarda radyografileri alındı. Aynı eklemler bilgisayarlı tomografi ile muayene edildi.

Bulgular: Cranio-caudal radyografi ile humerus’un condylus lateralis ve medialis’i, olecranon, fossa olecrani, processus coronoideus lateralis ve medialis ayırt edilmiştir. Processus anconeus’un birleşmemesi problemi için medio-lateral ve medio- lateral fleksiyon pozisyonlarda, processus anconeus’un subratrochlear foramen’den ayrılışı anatomik olarak gözlenmiştir. Processus anconeus’un birleşmemesi ve medio-lateral, mediolateral fleksiyon pozisyonunda kesin teşhis edilebildi. Processus coronoideus medialis’in birleşmemesinin teşhisinde radyolojik muayene anatomik unsurların süperpozisyonundan dolayı yanıltıcı olabileceğinden daha kesin bilgi almak için bilgisayarlı tomografi ile teşhis kesinleştirildi. Özellikle, her iki tanı aracıyla teşhis edilebileceği kanısına varıldı.

Öneri: Processus anconeus’un birleşmemesinin radyolojik muayene ile kolayca teşhis edilebileceği, tomografinin bu amaçla kullanılmasına gerek olmadığı düşünülmüştür. Fakat, processus coronoideus medialis’in birleşmemesinin teşhisinde bilgisayarlı tomografinin (BT)’nin radyolojik görüntülemeye üstün olduğu ortaya konulmuştur.