pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 3-4, Sayfa(lar) 079-082
KOYUNLARDA DİÖSTRÜSÜN FARKLI GÜNLERİNDE ENJEKTE EDİLEN PROSTAGLANDİN F'NIN ENJEKSİYON-ÖSTRÜS, ENJEKSİYON-OVULASYON ARALIĞI VE FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ
M. Boz kurt Ataman1, Mehmet Aköz2
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Reprodüksıyon ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Karapınar Meslek Yüksekokulu, KONYA
Anahtar Sözcükler: Koyun, farklı gün, PGF
Görüntülenme Sayısı:2143 - İndirilme Sayısı: 1565

Bu çalışmada koyunlarda seksüel siklusun farklı günlerinde uygulanan PGF'nın enjeksiyon-östrüs, enjeksiyon ovulasyon aralığı, gebelik ve doğum oranları üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Materyal olarak 30 baş Merinos x Ak-karaman ırkı melezi koyun ve aynı ırktan 5 baş koç kullanıldı. Koyunlar 12 gün süreli FGA içeren vaginal sünger kullanılarak senkronize edildi. Koyunların tamamına sünger uzaklaştırılmadan 24 saat önce 0.294 mg Triaprost tromethamine enjekte edildi. Daha sonra 6 saat aralıklarla arama koçu yardımıyla östrüsler takip edildi. Koyunlar östrüs bitim saatleri dikkate alınarak üç gruba ayrıldılar. Östrüslerin bitim günü 0. gün olarak kabul edildi. Birinci gruptaki koyunlara (n:10) östrüs bitiminden 3 gün sonra, ikinci gruptaki koyunlara (n:10) östrüs bitiminden 6 gün sonra ve üçüncü gruptaki koyunlara (n:10) ise. östrüs bitiminden 9 gün sonra 0.294 mg Triaprost tromethamine enjekte edildi Prostaglandin enjeksiyonlarından önce plazma progesteron seviyelerini belirlemek amacıyla 5 ml kan örnekleri V. jugularisten toplandı. Prostaglandin enjeksiyonunu takiben koyunların tamamına 400 IU PMSG enjekte edildi Enjeksiyon-östrüs ve enjeksiyon ovulasyon aralığı birinci grupla üçüncü gruptan önemli (p<0.05) derecede düşüktü. Prostaglandin enjeksiyon günü progesteron seviyesi birinci grupta ikinci gruba göre daha düşüktü (p<0.05), Östrüs ve gebelik oranlan açısından gruplar arasında farklılık gözlenmedi (p>0.05). Sonuç olarak; bu çalışmada koyunların ovulasyonu takiben 3 günde de prostaglandin enjeksiyonlarına yeterli düzeyde cevap verebildiği kanısına varıldı.