pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 257-264
Veteriner hekimlik alanında gözlemsel araştırmaların rapor edilmesi: STROBE-VET kriterlerinin Türkçe uyarlaması
Tuba Balak1, Feyza Günay2, Özlem Kaymaz3, Mustafa Bahadır Çevrimli4, Doğukan Özen5, Mustafa Agah Tekindal6
1Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Ankara, Türkiye
4Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
5Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
6Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bland-Altman Methodu, gözlemsel araştırma, sınıf içi korelasyon katsayısı, STROBE-VET
Görüntülenme Sayısı:1805 - İndirilme Sayısı: 705

Amaç: Bu çalışma, STROBE-VET' in Türkçe versiyonunun veteriner hekimlik alanında gözlemsel çalışmaların raporlamasının güçlendirilmesi ve STROBE-VET'in kullanımının araştırmacılar tarafından daha anlaşılır bir hale gelmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: STROBE-VET kriterleri 4 araştırmacı (TB, FG, ÖK, MAT) tarafından her biri diğerinden bağımsız olacak şekilde Türkçe’ye tercüme edilmiş ve tüm grubun bir araya gelmesiyle birleştirilmiştir. Ardından uzman çevirmen tarafından ters çeviri işlemi yapılmış ve kriterlerin uygunluğu değerlendirilmiştir. Türkçe kontrol listesinin tekrarlanabilirliğini değerlendirmek ve araştırmacılar tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak için, DÖ ve MBÇ tarafından veteriner hekimlik alanında 20 çalışma incelenmiştir. Araştırmacılar arasındaki uyum her bir kriter için araştırmacılar arası uyum yüzdesi kullanılarak incelenmiştir. Uyum ayrıca toplam raporlanan kriter sayısı kullanılarak Bland-Altman yöntemi ve sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) kullanılarak da değerlendirilmiştir.

Bulgular: İncelenen çalışmalardaki kriterler, raporlama sıklığında büyük bir farklılaşma göstermektedir. SKK değerleri 0,351 ile 0,890 değerleri aralığında değişmektedir.

Öneri: Türkçe'ye uyarlanmış olan STROBE-VET bildirisinin, dergilerin hakemleri ve editörleri ile veteriner hekimlik alanında çalışan araştırmacılar için bir rehber olabileceği düşünülmektedir.