pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 272-278
İnsanlarda hidatidozis'te risk faktörlerinin ve hasta profilinin belirlenmesi
Ahmet Korul1, Mustafa Köse2, Sezgin Yılmaz3
1Afyon Kocatepe University, Institute of Health Sciences, A.N. Sezer Campus Afyonkarahisar,Turkey
2Afyon Kocatepe University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, A.N. Sezer Campus Afyonkarahisar,Turkey
3Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Ali Cetinkaya Campus Afyonkarahisar, Turkey
Anahtar Sözcükler: Hidatidozis, insan, risk faktörleri, hasta profili
Görüntülenme Sayısı:1286 - İndirilme Sayısı: 697

Amaç: Bu çalışma, insan hidatidozis'inde (kistik ekinokokkozis) hasta profilini belirlemek ve risk faktörlerini ortaya koymak için Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Hidatidozis tanısı konulan ve cerrahi tedavi alan 166 tane hastanın hastane kayıtları çıkartılmış ve kendilerine 30 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır.

Bulgular: Hidatidozis insidansının, kadınlarda (%53) erkeklerden (%47) daha yüksek olduğu görülmüştür. Kistler en yüksek oranda karaciğer (%53) ve akciğerlerde (%40,4), en düşük oranda ise beyinde(%1,2) görülmüştür. Enfeksiyon en yüksek 50-59 (19,9) ve en düşük 0-9 (%2, 4) yaş gruplarında görülmüştür. En yüksek oran ilk-orta (%49,1) öğrenim grubunda ve en düşük oran da (%0,6) lisans üstü eğitim grubunda bulunmuştur. En yüksek oranda yıllık geliri 10.000 TL'den düşük gelirli grupta (%48,8) ve en düşük olarak da 50.000 TL ve üzeri gelir grubunda (%0,6) görüldüğü saptanmıştır. İnsidans kırsalda ikamet edenlerde (%62) şehirde ikamet edenlerden (%38) daha yüksek oranda görülmüştür. Hidatidosis'in köpek sahibi olanlarda daha yüksek (%54,8), olmayanlarda daha düşük (%45,2) oranlarda görüldüğü saptanmıştır.

Öneri: Hidatidozis, özellikle endemik olduğu ülkelerde büyük sosyo-ekonomik etkileri olan çok önemli bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilmektedir. Bu araştırma ile Türkiye'de halk sağlığını tehdit eden önemli bir paraziter zoonoz olan hidatidozis'te hasta profili, demografisi ve risk faktörleri kapsamlı olarak ortaya konulmuştur.