pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2018, Cilt 34, Sayı 4, Sayfa(lar) 290-293
Koyunlarda diklofenak sodyum ve meloksikamın tekrarlı uygulanmasının koagulasyon parametreleri üzerine etkisi
Ramazan Yıldız1, Orhan Çorum21, Orkun Atik3, Duygu Durna Çorum2, Merve İder4, Mahmut Ok4, Kamil Üney5
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Burdur, Türkiye
2Kastamonu Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kastamonu, Türkiye
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye
4Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
5Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Koyun, diklofenak sodyum, meloksikam, koagulasyon
Görüntülenme Sayısı:1276 - İndirilme Sayısı: 519

Amaç: Bu çalışmada koyunlara diklofenak sodyum ve meloksikam uygulamasının koagulasyon parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada Akkaraman ırkı, sağlıklı 12 adet koyun kullanıldı. Koyunlar her grupta 6 adet olacak şekilde rastgele diklofenak sodyum (DS) ve meloksikam (MS) olmak üzere iki gruba ayrıldı. DS grubundaki koyunlara 2.5 mg/kg dozda diklofenak sodyum, MS grubundaki koyunlara ise 0.5 mg/kg dozda meloksikam kas içi yolla günde bir defa 3 gün boyunca uygulandı. Kan örnekleri ilaç uygulamasından önce (0. saat) ve ilk ilaç uygulamasını takiben 72. saatte alındı. Plazma fibrinojen, aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APPT), protrombin zamanı (PT), D-dimer ve trombosit (PLT) seviyeleri ölçüldü.

Bulgular: Çalışma süresince her iki gruptaki hayvanların klinik muayene bulgularında herhangi bir farklılık gözlenmedi. DS ve MS grubunun 0. saat ile 72. saat örnekleri karşılaştırıldığında fibrinojen, APTT, PT, D-dimer ve PLT sonuçlarında istatiksel (P > 0.05) bir farklılık görülmedi.

Öneri: Koyunlara üç gün süre ile diklofenak sodyum ve meloksikam uygulamasının koagulasyon parametreleri üzerinde belirgin etkisinin olmadığı ifade edilebilir.