pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 015-023
Farklı kesim ağırlıklarındaki Bafra, Akkaraman ve Bafra × Akkaraman F1 kuzularda besi performansı, kesim ve karkas özellikleri
Büşra Yaranoğlu1, Ceyhan Özbeyaz2
1Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Akkaraman, Bafra, besi performansı, karkas özellikleri, melezleme
Görüntülenme Sayısı:1835 - İndirilme Sayısı: 689

Amaç: Bu araştırmada Bafra, Akkaraman ve Bafra × Akkaraman F1 kuzularının farklı kesim ağırlıklarındaki besi performansı, kesim ve karkas özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada hayvan materyali olarak yaklaşık 20 kg canlı ağırlıkta, 16’şar baş Bafra (B), Akkaraman (A) ve Bafra × Akkaraman F1 (BAF1) olmak üzere 48 baş
erkek kuzu kullanılmıştır. Kuzular besi yemi ile ad libitum ve hayvan başına günlük 300 g kuru yonca ile sınırlı olarak beslenmişlerdir. Kesim sonrası karkaslar but, kol, sırt, bel, boyun, döş ve diğerleri olarak 7 parçaya ayrılmış, her parçada et, yağ, kemik ve atık oranları fiziksel diseksiyon ile belirlenmiştir.

Bulgular: Akkaraman ırkında günlük canlı ağırlık artışı en yüksek (P<0,001), yemden yararlanma oranı en düşük (P<0,05) bulunmuştur. Soğuk karkas ağırlığı bakımından 34 kg kesim ağırlığında BAF1 genotipi önemli düzeyde üstünlük sağlarken (P<0,05); 42 kg kesim ağırlığında ise gruplar arasındaki farklılık ortadan kalkmıştır. Karkasta et ağırlığı bakımından 34 kg kesim ağırlığında BAF1 genotipi (P<0,05); 42 kg kesim ağırlığında Bafra ve BAF1 grupları en yüksek değerleri almıştır (P<0,01). Tüm kesim ağırlıklarında karkasta yağ oranı Bafra ve BAF1 gruplarında Akkaramanlara göre önemli miktarda yüksektir (P<0,05). 

Öneri: Besi performansı bakımından Akkaraman kuzular Bafra ve BAF1 gruplarına önemli düzeyde üstünlük göstermiştir. BAF1 grubunda karkas ağırlığı ve karkas et ağırlığının yüksek olması melez genotipin beside olumlu sonuçlar verebileceğini; dolayısıyla Bafra × Akkaraman melezlemesine devam edilmesinin uygun olduğunu göstermektedir.