pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-048
Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus casei’nin, Metisilin dirençli ve metisilin duyarlı Staphylococcus aureus biyofilm genlerine in-vitro etkisinin incelenmesi
Hikmet Dinç1, Mehmet Demirci2, Akın Yiğin3
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Beykent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye
3Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Genetik Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: S. aureus, biyofilm, Real-time PCR, probiyotik
Görüntülenme Sayısı:1521 - İndirilme Sayısı: 545

Amaç: Staphylococcus aureus’un icaA ve icaR genleri üzerinden düzenlediği biyofilm yeteneği, oluşturdukları enfeksiyonlar ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada, Lactobacillus acidophilus ve Lactobacillus casei’nin, metisilin duyarlı (MSSA) ve metisilin dirençli (MRSA) S. aureus suşlarının icaA ve icaR gen ekspresyonlarına etkisinin in-vitro olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: IcaA ve icaR gen ekspresyonlarının kontrolü için 6 tüp hazırlandı. 37oC’da %5 CO2’li ortamda inkübe edildi. İnkübasyonun 6., 12., ve 24. saatinde RNA izolasyonları yapıldı. cDNA sentezi sonrasında,icaA, icaR ve 16SrRNA genlerine spesifik primerler ile real-time PCR’la çalışıldı. Delta delta Ct yöntemine göre sonuçlar analiz edildi.

Bulgular: S. aureus ATCC 43300 (MRSA) ve S. aureus ATCC 29213 (MSSA) icaA gen ve icaR ekspresyonları, L. acidophilus ve L. casei ile karşılaşma sonrası sırasıyla down regülasyon ve upregulasyon göstermiştir. 12. saat ve 24. saatte saptanan icaA ve icaR gen ekspresyon seviyelerinin hem MRSA hem de MSSA suşlarında benzer olduğu gözlenmiştir.

Öneri: Sonuç olarak, çalışmamız, probiyotik etkili L. acidophilus ve L. casei suşlarının S. aureus suşlarının biyofilm etkinliklerini icaA ve icaR gen ekspresyonlarını real-time PCR yöntemi ile araştıran ilk çalışmadır. L. acidophilus ve L. casei’nin in-vitro ortamda MRSA ve MSSA suşlarını etkileyerek icaA ve icaR gen ekspresyonlarını değiştirebildikleri saptanmıştır. Probiyotik etkili bu suşların antibiyofilm özelliklerinin S. aureus enfeksiyonlarına karşı yeni bir mücadele seçeneği olabileceği düşünülmektedir.