2019, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 062-065
Serulein ile akut pankreatit oluşturulan ratlarda melatoninin koagulasyon parametreleri üzerine etkileri
Ercan Keskin1, Deniz Uluışık2
Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Serulein, melatonin, akut pankreatit, koagulasyon parametreleri, rat
Görüntülenme Sayısı:1862 - İndirilme Sayısı: 594

Amaç: Bu çalışmanın amacı cerulein ile akut pankreatit oluşturulan ratlarda melatoninin koagulasyon parametreleri üzerine olası etkilerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla 32 yetişkin erkek sağlıklı Wistar Abino rat kullanıldı. Hayvanlar dört gruba ayrıldı. Grup 1’deki hayvanlara herhangi bir uygulama yapılmadı. Grup II’deki hayvanlara iki saat aralıkla iki kez 50 mg/kg melatonin intraperitoneal olarak uygulandı. Grup III’deki hayvanlara iki saat aralıkla iki intraperitoneal serulein (sırasıyla, 50 μg/kg ve 25 μg/kg bw) enjeksiyonu yapıldı. Grup IV’deki hayvanlara iki saat aralıkla iki intraperitoneal serulein (sırasıyla, 50 μg/kg ve 25 μg/kg bw) enjeksiyonu yapıldı ve ratlara her bir serulein enjeksiyonundan 30 dk önce intraperitoneal olarak 50 mg/kg melatonin enjeksiyonu yapıldı. Hayvanlardan alınan kan örneklerinde platelet, fibrinojen, APTT, PT, INR düzeyleri belirlendi.

Bulgular: Platelet sayısı ve fibrinojen seviyesi akut pankreatite bağlı olarak kontrol grubu ile karşılaştırıldığında arttı (p<0.05). Akut pankreatit grubu APTT, PT ve INR düzeyleri kontrol grup düzeyi ile karşılaştırıldığında önemli bir şekilde kısaldı (p<0.05). Akut pankreatitli ratlara melatonin uygulaması ile PT ve INR düzeyleri akut pankreatitli grup ile karşılaştırıldığında önemli oranda uzadı (p<0.05).

Öneri: Çalışmada, melatoninin akut pankreatite bağlı olarak gelişen koagulasyon parametrelerindeki olumsuz değişiklikleri hafifletebileceği sonucuna varıldı.