2019, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 066-070
Akut kadmiyum toksikasyonu oluşturulan ratlarda quercetinin bazı kan parametreleri ile antioksidan sistem üzerine etkileri
İhsan Kısadere1, Nurcan Dönmez2
1Balıkesir University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology, Balıkesir, Turkey
2Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Antioksidanlar, kan parametreleri, kadmiyum, quersetin, ratlar
Görüntülenme Sayısı:2666 - İndirilme Sayısı: 841

Amaç: Bu çalışmada akut kadmiyum toksikasyonuna maruz kalan ratlarda quercetinin bazı kan parametreleri ile antioksidan sistem üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu amaç doğrultusunda, canlı ağırlıkları birbirine yakın olarak seçilmiş 30 adet yetişkin erkek “Wistar- Albino” rat kullanıldı. Çalışmada kullanılan hayvanlar Kontrol grubu (K), Kadmiyum grubu (Cd), Quercetin grubu (Q) ve Kadmiyum + Quercetin grubu (CdQ) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Cd grubunda yer alan ratlara 3 gün boyunca 4mg/kg/ canlı ağırlık/gün dozunda kadmiyum klorür (CdCl2) subkutan olarak uygulanırken, Q ve CdQ grubundaki ratlara ise 50 mg/ kg/canlı ağırlık/gün dozunda quercetin intraperitonal olarak yine 3 gün boyunca enjekte edildi. Kontrol grubunda yer alan ratlara herhangi bir uygulama yapılmadı. Kan örnekleri çalışmanın başlangıcından sonraki 4. günde toplandı.

Bulgular: Deneme sonunda serum ve plazma örneklerinden SOD, MDA, GSH, katalaz, ALT, AST, GGT, total protein ve albümin düzeyleri belirlendi. Serum MDA düzeyinin sadece Cd uygulanan grupta önemli oranda yüksek olduğu belirlendi (P<0.05). ALT, AST ve GGT enzim düzeylerinin Cd grubunda, K ve Q gruplarına oranla daha fazla arttığı (P< 0.05) tespit edildi.

Öneri: Sonuç olarak akut kadmiyum toksikasyonundan negatif etkilenen antioksidan sistem ve bazı kan parametrelerinin quercetin kullanımına bağlı olarak yeniden düzeldiği belirlenmiştir.