2019, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 114-121
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunlarının görüşlerinin çeşitli parametreler açısından değerlendirmesi
Aşkın Yaşar1, Gökhan Aslım1, Mehmet Emin Tekin2, Mustafa Bahadır Çevrimli3, Burak Mat3, Mustafa Agah Tekindal2
¹Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of History of Veterinary Medicine and Deontology, Konya, Turkey
²Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biostatistics, Konya, Turkey
³Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Livestock Economics and Managment, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Mezun, Selçuk Üniversitesi, veteriner hekimliği, veteriner hekim
Görüntülenme Sayısı:1995 - İndirilme Sayısı: 976

Amaç: Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1982 yılında eğitimöğretim hayatına başlamış olup, günümüze kadar binlerce veteriner hekimi mezun etmiştir. Çalışmada Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olan veteriner hekimlerin statülerinin belirlenmesi, istihdam alanlarının araştırılması ve profillerin ortaya çıkarılarak çeşitli parametrelere karşı görüşlerinin ortaya konulması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Katılımcılara uygulamak amacıyla “Bilgi Derleme Formu” hazırlandı ve bu form aracılığıyla veriler toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25 istatistik paket programı kullanıldı. Değişkenler, medyan (IQR), yüzde ve frekans değerleri kullanıldı. Kategorik veriler Fisher’s Exact Test ve Ki Kare testi ile analiz edildi.

Bulgular: Katılımcıların %45.70’inin bir yıl içerisinde çalışma hayatına başladığı; %64.40’ının fakülteyi bilinçli bir şekilde tercih ettiği; %86,50’sinin şu anda çalıştığı işinden memnun olduğu; %73.10’unun eğitimi sırasında mesleki ve etik sorumluluk anlayışını edindiği belirlendi.

Öneri: Sonuç olarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin, kurulduğu günden bugüne kadar verdiği mezunlarla mesleğin hemen hemen her sektöründe ülke hayvancılığına önemli katkılarda bulunduğu; çalışmanın ülke genelinde diğer veteriner fakültelerinden mezun olan veteriner hekimlere uygulanması ile mesleki standartların daha yüksek seviyelere çıkarabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına yardımcı olabileceği ileri sürülebilir.