pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 152-157
Lineer regresyon analizi ile bıldırcın yumurtası boyu ve eninin tahmini
Sema Alaşahan1, Betül Dağoğlu Hark2, Ömer Eltas3
1Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Science, Hatay, Turkey
2Firat University, Scholl of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Elazig, Turkey
3Ataturk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biometry, Erzurum, Turkey
Anahtar Sözcükler: Coturnix japonica, yumurta ağırlığı, denklem, yumurta boyu ve eni
Görüntülenme Sayısı:1126 - İndirilme Sayısı: 727

Amaç: Bu çalışma, bıldırcın yumurta boyu ve yumurta eni değerlerinin tahmini için bıldırcın yumurta ağırlık değeri kullanarak regresyon eşitliklerini ve belirlenen regresyon eşitliğinin hata oranını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yumurta toplama işlemi denklem oluşturmak (Haziran-Ağustos) ve denklem doğruluk oranı (Eylül- Ekim) için farklı zamanlarda yapılmıştır. Yumurtaların sayısal ölçüm değerleri ortalama ve standart sapma kullanılarak özetlenmiştir. Bıldırcın yumurtasının boyu ve eni bağımlı değişkenleri sırayla ağırlık bağımsız değişkeni kullanılarak Lineer Regresyon Analizi ile modellenmiştir.

Bulgular: Bıldırcın yumurta boyu ve eni bağımlı değişkenler için oluşturulan eşitlik (1) ve (2), yumurta boyu ve eninin tahmini için oldukça yüksek performansa sahip olduğu saptanmıştır. Her iki denklemle elde edilen R² değeri 0.99 olup yumurta ağırlık değişkeninin bıldırcın yumurta boyu ve eni değişkenlerindeki toplam değişimi açıklama oranı %99 olarak bulunmuştur. Önerilen yumurta boyu regresyon denklemi ile Rahn and Paganelli (1988) denklemi arasında ortalama farkının testi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (P=0,939).

Öneri: Önerilen bıldırcın yumurta eni regresyon denkleminin Rahn and Paganelli (1988) denkleminden daha başarılı olduğu ve ortalama farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir.