pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 204-209
Kıl keçisi abomasumunda ghrelin, obestatin ve leptin hormonlarının immunohistokimyasal dağılımları
Zelal Karakoç1, Uğur Topaloğlu2, Muzaffer Aydın Ketani2
12Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Abomazum, immunohistokimya, kıl keçisi, iştah
Görüntülenme Sayısı:1362 - İndirilme Sayısı: 506

Amaç: Ghrelin, obestatin ve leptin hormonları iştah düzenleyici hormon olarak adlandırılırlar. Ghrelinin yemeyi başlattığı, obestatinin iştahı baskıladığı ve leptinin tokluk hissi verdiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda insan ve diğer memeli türlerinde ghrelinin, obestatinin ve leptinin midenin tüm bölümlerinden değişik yoğunluklarda eksprese olduğu bildirilmiştir. Sunulan çalışma kıl keçisi abomazumunda ghrelin, obestatin ve leptin hormonlarının ekspresyonunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 6-8 aylık oğlaklara ait abomazum dokuları temin edilip, abomazumun kardiya, fundus ve pilorus bölgelerinden doku parçaları alındı. Rutin histolojik takipten sonra alınan kesitlere ghrelin, obestatin ve leptin immunohistokimya boyamaları uygulandı.

Bulgular: Yapılan histolojik değerlendirmede abomazumun her üç bölgesinde ghrelin, obestatin ve leptin için değişik yoğunlukta pozitif reaksiyon veren hücrelere rastlandı. Kardiya bölgesinde immunoreaktivitenin abomazum boyunca dağınık bir yerleşim gösterdiği ve fundus bölgesinde immunoreaktivitenin özellikle pariyetal hücrelerde olduğu belirlendi. Ortalama H skoruna göre ghrelinin kardiya bölgesinde, obestatinin pilorus bölgesinde ve leptinin fundus bölgesindeki hücrelerde yoğun olarak eksprese olduğu belirlendi.

Öneri: İştah düzenleyici hormonlar olan ghrelin, obastatin ve leptinin kıl keçilerinin abomazumunda kardiya, fundus ve pilorus bölgelerinden de değişik yoğunluklarda eksprese olması bu hormonların yem alımı üzerindeki fizyolojik etkileri göz önüne alındığında kıl keçilerinde de benzer fonksiyonları yerine getirdiğini düşündürmüştür. Ancak ghrelin, obestatin ve leptin hormonlarının hayvan beslenmesinde kullanımı ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.