pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2019, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 217-223
Prenatal gelişim boyunca koyun ileumunda kannabinoid reseptör 2’nin ekspresyon profili
Mehmet Özbek2, Hidayet Tutun2, Emel Ergün3, Feyzullah Beyaz4, Levent Ergün3
1Department of Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey
2Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey
3Department of Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
4Department of Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University, Kayseri, Turkey
Anahtar Sözcükler: Koyun, CB2, ileum, prenatal
Görüntülenme Sayısı:1496 - İndirilme Sayısı: 557

Amaç: Bu çalışmada prenatal gelişim boyunca koyun ileumundaki kannabinoid reseptör 2 (CB2)’nin ekspresyonunu araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda fötal yaşı 63 ile 147 gün arasında değişen 20 adet koyun fötüsünün ileum örnekleri kullanıldı. CB2 ekspresyonunu göstermek için Streptavidin-Biotin peroksidaz immunohistokimya yöntemini kullandık.

Bulgular: Bağırsak epitelinin çoğunluğu CB2 için zayıf bir pozitif reaksiyon gösterdi. İlginç bir şekilde, hem villus hem de kriptlerin bazı epitel hücrelerinde yoğun intrasitoplazmik boyanma gözlemledik. Ayrıca, submukozal ve miyenterik pleksustaki ganglion hücrelerinde CB2 immun reaktivitesi gözlendi. Üstelik, lamina ve tunica muskularisteki düz kas hücrelerinde de pozitif boyanma tespit ettik. Prenatal dönemin sonuna doğru, histolojik olarak olgun Peyer plaklarına rastladık. Follikül ve dom bölgesini oluşturan immune sistem hücrelerinin çoğunda CB2 boyanması tespit edildi. Ayrıca, follikülle ilişkili epitelde CB2 ile pozitif boyandı.

Öneri: Bu çalışma fötal koyun ileumda CB2 ekspresyonunu tanımlayan ilk çalışmadır. Fizyolojik koşullar altında, CB2 ekspresyonu fetal koyun ileumdaki epitel hücrelerinde, düz kaslarda, enterik nöronlarda ve Peyer plaklarında belirlendi. CB2 kuvvetli boyanan epitel hücrelerinin morfolojisi ve önceki araştırmacıların bulguları göz önüne alındığında, CB2 prenatal dönemde enteroendokrin hücreler için biyolojik bir belirteç olabilir.