2020, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-041
Holstein ırkı ineklerde target breeding ve presynch-ovsynch senkronizasyon yöntemlerinin postpartum ilk tohumlamada gebe kalma oranı üzerine etkisi
Kübra Karakaş Alkan1, Hasan Alkan2
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: İlk servis periyodu, senkronizasyon, gebelik oranı, inek
Görüntülenme Sayısı:2033 - İndirilme Sayısı: 644

Amaç: Sunulan çalışmada Holstein ırkı ineklerde target breeding ve presynchovsynch senkronizasyon protokollerinin ilk tohumlamadaki gebe kalma oranı üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada postpartum 30-35. günler arasında olan ve 2,5-6 yaşlı 160 sağlıklı Holstein ırkı inek kullanıldı. İneklere ilk olarak rektal ve ultrasonografik muayene yapıldı ve genital sisteminde herhangi bir sorun tespit edilmeyen hayvanlar çalışmaya dahil edildi. Çalışmada hayvanlar 3 gruba ayrıldı. Birinci Grup (Target breeding, n=60) ineklere 14 gün arayla 3 kez PGF2? enjeksiyonu yapıldı. Üçüncü PGF2? enjeksiyonundan sonra 72. saate kadar östrus gösteren hayvanlar tohumlandı. Östrus göstermeyen hayvanlar ise 80. saatte sabit zamanlı olarak tohumlandı. İkinci Grup (Presynch-Ovsynch, n=50) ineklere ise 14 gün arayla iki kez PGF2? enjeksiyonu yapıldı ve ikinci PGF2? enjeksiyonundan 12 gün sonra Ovsynch protokolüne başlandı. Üçüncü Grup (Kontrol, n=50) ineklere ise herhangi bir uygulama yapılmadı. Postpartum ilk tohumlama günü ve gebe kalma oranları kayıt altına alındı. Tohumlama sonrası ineklerin gebelik muayeneleri 30. günde ultrasonografi ile yapıldı.

Bulgular: Target breeding, presynch-ovsynch ve kontrol grubunda gebe kalma oranları sırasıyla; %36,66 (22/60), %32,0 (16/50) ve %24,0 (12/60) olarak belirlendi (p>0.05). Target breeding grubunda son PGF2? enjeksiyonundan sonra 72 saat içerisinde 38 (%63,33; 38/60) inekte östrus gözlemlendi. Östrus gösterdiği tespit edilip tohumlanan ve östrus göstermeden sabit zamanlı tohumlanan ineklerin gebelik oranları sırasıyla %42,10 (16/38) ve %27,27 (6/22) bulundu.

Öneri: Target breeding ve presynch-ovsynch gruplarında ilk tohumlama sonrası gebe kalma oranları istatistiksel olarak artmamasına rağmen bu gruplarda kontrol grubuna göre daha yüksek gebe kalma oranları elde edilmiştir. Sonuç olarak bu senkronizasyon protokollerinin ilk servis periyodunda olumlu etkisinin olabileceği ancak daha fazla hayvan sayısı ile yeni çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.