2020, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 042-047
Farklı oranda aspir yağı (Chartamus tinctorius L.) ilavesinin japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) glandula uropygialis üzerine etkisinin morfometrik, histometrik ve histomorfolojik olarak incelenmesi
İsmail Demircioğlu1, Bestami Yılmaz1, Kürşat Filikçi2, Gülşah Güngören3,Faruk Bozkaya4
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
4Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Glandula uropygialis, aspir yağı, histomorfoloji, bıldırcın
Görüntülenme Sayısı:1902 - İndirilme Sayısı: 725

Amaç: Bu çalışmada, Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix Japonica) rasyonlarına farklı oranlarda ilave edilen aspir yağının glandula uropygialis?in morfometrik, histometrik ve histomorfolojik özellikleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada rasyonlarına farklı oranda aspir yağı ilavesi yapılan 40 adet günlük Japon bıldırcını kullanıldı. Bıldırcınlar her grupta 10 adet (5 dişi, 5 erkek) olacak şekilde dört gruba ayrıldı. Bıldırcınlar altı haftalık süre boyunca %21 ham protein içeren ve 3100 Kcal metabolik enerjiye sahip temel rasyon ile beslendi. Kontrol grubuna temel rasyon (%0 aspir yağı) verilirken diğer üç gruba farklı düzeyde (%0.1, %0.2 ve %0.3) aspir yağı ilave edildi. 42. gün sonunda kesimi yapılan bıldırcınların glandula uropygialis?leri diseke edilerek morfometrik ölçümleri yapmak için gövdeden ayrıldı. Daha sonra histolojik incelemeler ve histometrik ölçümler amacıyla rutin doku takibinin ardından Hematoksilen-Eozin ve Sudan Black ile boyandı.

Bulgular: Elde edilen veriler incelendiğinde aspir yağının gruplar arasında; papilla uzunluğu, sol lob uzunluğu, bez ağırlığı, relatif bez ağırlığı, glikojen bölgesi kalınlığı (p<0.05) ve sağ lob uzunluğu (p<0.01) üzerine etkisinin önemli olduğu belirlendi. Cinsiyetler arasında ise papilla uzunluğu, yağ bölgesi bez duvar kalınlığı (p<0.05) ve canlı ağırlık (p<0.001) üzerine etkisinin önemli olduğu belirlendi.

Öneri: Sonuç olarak, lipid metabolizması üzerine etkili olan aspir yağının japon bıldırcınlarında glandula uropygialis?in morfometrik parametreleri üzerine önemli etkilerini bulunmuştur. Fakat daha uzun süre beslenilmesi halinde, gruplar ve cinsiyetler üzerine daha etkili sonuçlar çıkabileceği düşünülmektedir.