pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 096-101
Bal arılarında (Apis mellifera) İsrail akut arı felci virusu, sacbrood virusu, kaşmir arı felci virusu ve kronik arı felci virusunun araştırılması
Abdurrahman Anıl Çağırgan1, Yakup Yıldırım2, Ayşegül Usta2
1Bornova Veterinary Control Institute, Department of Virology, Bornova, Izmir, Turkey
2Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Virology, Burdur, Turkey
Anahtar Sözcükler: İsrail akut arı felci virusu, kaşmir arı felci virusu, kronik arı felci virusu, Reverz Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), sacbrood virus
Görüntülenme Sayısı:1196 - İndirilme Sayısı: 420

Amaç: Bu araştırmada, Burdur yöresinde halk elinde bulunan kovanlıklarda İsrail akut arı felci virusu (IAPV), Sacbrood virus (SBV), Kaşmir arı felci virusu ve Kronik arı felci virusunun (CBPV) Reverz Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yöntemiyle varlıklarının/yaygınlıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada, 15 arıcılık işletmesinden 30 kovan rastgele seçilerek örnekleme yapılmıştır. Numune alınan kovanların her birinden 30 ergin arı toplanarak, havuz oluşturulmuştur. Örnekler homojenize edildikten sonra total nükleik asit ekstraksiyonu yapılmış, ardından spesifik primerler kullanılarak RT-PCR yöntemiyle söz konusu viruslara ait nükleik asit varlıkları araştırıldı.

Bulgular: Araştırmamızda 15 arıcılık işletmesinden alınan 30 örneğin RT-PCR yöntemi ile analiz edilmesi sonucunda 5 arıcılık işletmesinden alınan 10 numunede (%33.3) SBV, iki arıcılık işletmesinden alınan 4 numunede (%13.3) ise KBPV tespit edilmiştir. IAPV ve KBV hiçbir kovanlıkta tespit edilmemiştir. Yapılan değerlendirmelerde 2 işletmeden alınan 4 örneğin hem SBV hem de CBPV ile enfekte olduğu, yani bu kovanlarda miksenfeksiyonun bulunduğu belirlenmiştir.

Öneri: Söz konusu hastalıkların hem Burdur bölgesinde hem de Türkiye?nin diğer bölgelerinde arı yetiştiriciliği bakımından önemli olduğu ve enfeksiyonların önlenmesi amacı ile ciddi tedbirlerin alınması gerektiği görülmektedir. Arılarda birçok viral etkenin yayılmasında kilit rol oynayan Varroa ile mücadele edilmeli, arı immun direnci arttırılmalı ve viral etkenlerin bulaşmasına engel olmak için gerekli hijyen ve sanitasyon kurallarına uyulmalıdır. Ayrıca bundan sonra yapılacak bal arısı virusları ile alakalı çalışmaların daha geniş alanları ve popülasyonları kapsayacak şekilde ve viral filogenilerin ortaya konulacak şekilde planlanmasının faydalı olacağı kanısına varılmıştır.