pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 121-126
Buzağılarda lokal ve sistemik inflamatuar durumun demir metabolizması ve lipit profili üzerine etkileri
Uğur Aydoğdu1, İbrahim Yurdakul2
1Balıkesir University, Veterinary Faculty, Department of Internal Medicine, Balıkesir, Turkey
2Sivas Cumhuriyet University, Veterinary Faculty, Department of Surgery, Sivas, Turkey
Anahtar Sözcükler: Yangı, demir, lipit profili, buzağı
Görüntülenme Sayısı:1472 - İndirilme Sayısı: 467

Amaç: Bu çalışmanın amacı, buzağılarda lokal ve sistemik inflamatuar durumun demir metabolizması ve lipit profili üzerine etkilerinin belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada farklı ırk ve cinsiyette 39 hasta ve 17 sağlıklı olmak üzere toplam 56 buzağı kullanıldı. Hasta buzağılar lokal (8 omfalit ve 11 artritis) ve sistemik (10 enterit ve 10 pnömoni) yangı olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Tüm buzağıların rutin klinik muayeneleri yapıldıktan sonra kan analizleri için 8 ml kan alındı ve biyokimyasal analizleri yapıldı.

Bulgular: Lokal ve sistemik yangılı buzağılarda serum demir, total kolesterol (TC), yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) ve albümin düzeylerinin kontrol grubuna göre önemli düzeyde (p <0.05) düştüğü tespit edildi. Serum üre ve kreatinin düzeyleri ise sistemik yangılı buzağılarda kontrol grubuna göre önemi düzeyde (p <0.05) yüksekti.

Öneri: Sonuç olarak, düşük demir, total kolesterol, HDL ve albümin düzeylerinin buzağılarda lokal ve sistemik yangıyı işaret edebileceği değerlendirildi.