2020, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 204-213
Pyometralı köpeklerde laktat dehidrogenaz, tam kan ve bazı serum biyokimya parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Kübra Karakaş Alkan1, Muhammed Furkan Çiftçi1, Ömer Faruk Yeşilkaya1, Fatma Satılmış1, Mustafa Agah Tekindal2, Hasan Alkan1
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Pyometra, köpek, laktat dehidrogenaz, kan parametreleri
Görüntülenme Sayısı:1669 - İndirilme Sayısı: 549

Amaç: Bu çalışmanın amacı, pyometralı köpeklerde serum biyokimya ve tam kan parametrelerinin değerlendirilmesi ve laktat dehidrogenaz ile bu parametreler arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada; 6-14 yaş arası, farklı ırklarda toplam 26 adet dişi köpek kullanıldı. Pyometralı köpeklerin (n=20) teşhisi, anamnez, klinik ve ultrasonografik muayene ile konuldu. Kontrol grubundaki (n=6) köpekler ise kliniğe çeşitli nedenlerle (genital organ muayenesi vb) getirilen >6 yaşlı sağlıklı hayvanlar arasından seçildi. Her iki gruptaki köpeklerden tam kan ve serum biyokimya parametrelerini değerlendirmek amacıyla V. cephalica?dan kan örneği alındı.

Bulgular: Pyometra grubundaki köpeklerde; WBC, nötrofil ve monosit değerlerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu (p<0,05), RBC ve lenfosit değerlerinin ise daha düşük olduğu tespit edildi (p<0,05). Pyometralı köpeklerde üre, ALP ve LDH seviyelerinin daha yüksek, albümin değerlerinin ise daha düşük olduğu belirlendi (p<0,05). Bununla birlikte kapalı serviks pyometralı köpeklerde tam kan ve serum biyokimya sonuçlarının, açık serviks pyometralı köpeklere göre daha fazla etkilendiği görüldü. Ayrıca, LDH düzeyleri hem açık hem de kapalı serviks pyometralı köpeklerde normal değerlerden oldukça yüksek bulundu. Pyometralı köpeklerin LDH seviyesi ile WBC, kreatinin, ALT, AST, ALP, CK arasında güçlü pozitif korelasyon (p<0,05) ve LDH ile RBC ve albümin arasında ise negatif korelasyon belirlendi (p>0,05).

Öneri: Sonuç olarak pyometralı köpeklerde WBC ve nötrofil sayılarının oldukça fazla arttığı, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının etkilendiği tespit edilmiştir. Ayrıca kapalı serviks pyometralı köpeklerde sistemik sorunların daha ciddi seyrettiği belirlenmiştir. Bununla birlikte LDH seviyesinin böbrek ve karaciğer enzimleri ile korelasyon halinde olması nedeniyle pyometralı köpeklerde LDH seviyesinin ölçülmesinin prognozun belirlenmesinde faydalı olabileceği kanısına varılmıştır.