pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 298-305
Repeat breeder ineklerde tohumlama sonrası yapılan hormonal desteğe, laktasyon sayısı, süt verimi ve sağımda geçen gün süresinin etkisi
Hasan Alkan, Hüseyin Erdem
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Repeat breeder inek, progesteron, hCG, gebelik oranı
Görüntülenme Sayısı:1051 - İndirilme Sayısı: 329

Amaç: Repeat breeder ineklerde tohumlama sonrası uygulanan hormonal desteğe; laktasyon sayısı, süt verimi ve sağımda geçen gün süresinin etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada; en az bir kez doğum yapmış, seksüel siklusları düzenli ve en az 3 kez tohumlandığı halde gebe kalmamış, 169 Holstein ırkı inek kullanıldı. Çalışmaya dahil edilen ineklere PGF2?+ovsynch östrus senkronizasyonu uygulandı. Sabit zamanlı tohumlanan inekler (0. gün) 4 gruba ayrıldı. Birinci gruba (Grup I, Progesteron grubu, n=42) dâhil edilen ineklerin vajinalarına tohumlama sonrası 84. saatte progesteron salan intravajinal araç (PRID) yerleştirildi ve 9. günde vajinadan uzaklaştırıldı. İkinci gruba (Grup II, hCG grubu, n=40) dahil edilen ineklere 7. günde hCG kas içi uygulandı. Üçüncü grup (Grup III, Progesteron+hCG grubu, n=45) hayvanlara ise progesteron ve hCG uygulamaları kombine edildi. Dördüncü gruptaki (Grup IV, Kontrol grubu, n=42) hayvanlara herhangi bir uygulama yapılmadı.

Bulgular: Tohumlama sonrası 30. gündeki gebe kalma oranları Grup I?de %40,47; Grup II?de %37,50; Grup III?te %44,44 ve Grup IV?te ise %30,95 olarak belirlendi (p>0,05). Laktasyon sayılarına göre Grup I dışındaki gruplarda gebe kalma oranlarında istatistiksel bir farklılık tespit edilmedi (p>0,05). Ancak tüm repeat breeder inekler değerlendirildiğinde laktasyon sayısı ?3 olan hayvanların gebe kalma oranları laktasyon sayısı 1 ve 2 olanlara göre daha düşük bulundu. Ayrıca kontrol grubundaki ineklerde süt verimleri arttıkça gebe kalma oranının düştüğü tespit edildi (p<0,05). Sağımda geçen gün sürelerine göre gruplar arasında istatistiksel bir farklılık tespit edilmedi (p>0,05).

Öneri: Repeat breeder ineklerde tohumlama sonrası yapılan hormon uygulamalarında gebe kalma oranı istatistiki olarak artmamakla birlikte; hormonal destek yapılan gruplarda gebelik oranı kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu.. Ayrıca repeat breeder ineklerde laktasyon sayısı ve sağımda geçen gün sürelerinin gebelik oranını etkilemediği ancak süt verimi arttıkça gebelik oranının düştüğü belirlendi.