pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2020, Cilt 36, Sayı 4, Sayfa(lar) 340-346
Fotografik yakala-tekrar yakala yöntemi ile sahipsiz hayvan populasyonunun tahmini: Pilot bir çalışma
Doğukan Özen1, Erman Gülendağ1, Hülya Özen2
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Dışkapı, Ankara, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Sahipsiz köpek, sahipsiz kedi, Schumacher-Eschmeyer yöntemi, popülasyon tahmini, yakala-tekrar yakala
Görüntülenme Sayısı:992 - İndirilme Sayısı: 335

Amaç: Bilinmeyen hayvan popülasyon büyüklüklerinin hesaplanmasında sıklıkla yakala-tekrar yakala yöntemleri kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kapalı popülasyonların büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılan yakala-tekrar yakala yöntemlerinden biri olan Schumacher-Eschmeyer modelini pilot bir bölgede uygulamayla göstermektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada uygulama verilerinin toplanması amacı ile Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesi?nde belirlenen güzergâh üzerinde farklı zamanlarda olmak üzere beş kez sayım yapılmıştır. Her sayım zamanında işaretleme için hayvanların fotoğrafları çekilmiş ve arşivlenmiştir. Her sayım zamanında toplam yakalanan, yeni yakalanan ve daha önceden işaretlenip yakalanan hayvanların kaydı tutulmuştur. Elde edilen veriler Schumacher-Eschmeyer hesap indeksi kullanılarak hesaplanmıştır.

Bulgular: Çalışmada 5 gün boyunca gözlem yapılan güzergahta toplam 50 kedi ve 49 köpeğe ilişkin kayıt oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen her bir örnekleme sonucu elde edilen veriler ışığında, Schumacher-Eschmeyer yöntemi yardımıyla yerleşkedeki sahipsiz kedi popülasyonu 41 (%95GA: 34-52), sahipsiz köpek popülasyonu ise 28 (%95GA: 24-34) olarak tahmin edilmiştir.

Öneri: Schumacher-Eschmeyer modeli, uygun işaretleme yöntemlerinden yararlanıldığı, kapalı popülasyon varsayımının sağlandığı durumlarda ve ikiden fazla sayım gerçekleştirildiğinde bilinmeyen popülasyonların tahmininde kullanılabilecek pratik bir yöntem olarak öne çıkmaktadır