2021, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-024
Buzağıların solunum yolu hastalığı kompleksi olgularında venöz kan gazı bulguları ve klinik skorların önemi
Merve İder, Mehmet Maden
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Kan gazları, klinik skor, pnömoni, buzağı
Görüntülenme Sayısı:1572 - İndirilme Sayısı: 469

Amaç: Bu çalışmada Sığır Solunum Yolu Hastalığı Kompleksi (Bovine Respiratory Disease Complex, BRD) etiyolojisinde yer alan bakteriyolojik etkenlerin klinik skor ve kan gazları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın hayvan materyali; 60-120 günlük, 28 adet BRD teşhis edilen (deneme grubu) ve 10 adet sağlıklı (kontrol grubu) buzağıdan oluşturuldu. BRD?li buzağılar bronkoalveolar lavaj sıvısının mikrobiyolojik muayenesi temelinde, Mannheimia haemolytica (n:6), Pasteurella multocida (n:10) ve Mycoplasma bovis (n:12) gruplarına ayrıldı. Tüm buzağılar Wisconsin (WI) skor sistemine göre (rektal sıcaklık, öksürük, burun akıntısı, oküler akıntı ve kulak pozisyonu) skorlandı. Venöz kan örneklerinde kan gazları ölçüldü.

Bulgular: Tüm klinik skorların deneme grubunda kontrol grubuna göre yüksek (p<0,05) olduğu tespit edildi. M. haemolytica ve P. multocida gruplarında hastalık seyrinin M. bovis grubuna göre daha şiddetli (p<0,05) olduğu belirlendi. Tüm deneme gruplarında pCO2 düzeyi yüksek (p <0,05), pO2 ve sO2 düzeyleri düşük (p <0,05) olarak bulundu. P. multocida grubunda Cl düzeyinin kontrol ve M. haemolytica grubuna göre düşük (p <0,05), HCO3 düzeyinin yüksek (p <0,05) olduğu tespit edildi. BEefc ve BE düzeylerinin tüm gruplara göre P. multocida grubunda önemli oranda yüksek (p <0,05) olduğu belirlendi.

Öneri: BRD'li buzağılarda kan gazları ve asit-baz dengesi değişikliklerinin solunum probleminin metabolik kompenzasyonu ile ilişkili olduğu; klinik skorlara göre M. haemolytica ve P. multocida enfeksiyonlarının daha şiddetli klinik seyir izlediği sonucuna varıldı.