pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-075
Detomidinin embriyotoksik doz sınırının in-ovo model ile belirlenmesi
Rahmi Canbar, Muhittin Uslu, Öznur Tufan, Enver Yazar
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Detomidin, embriyotoksisite, in-ovo model
Görüntülenme Sayısı:263 - İndirilme Sayısı: 140

Amaç: Bu araştırmanın amacı detomidinin embriyotoksik doz sınırının fertil tavuk yumurtası kullanarak in-ovo model ile belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmada 210 adet fertil yumurta 7 eşit (n: 30) gruba ayrılarak kuluçka makinasına optimum şartlarda yerleştirildi. Birinci gruba hiçbir uygulama yapılmadı. Diğer gruplardaki yumurtaların hava keselerine inkübasyonun yedinci günü, sırası ile serum fizyolojik, 10, 5, 2.5, 1.25 ve 0.625 mg/kg dozlarında detomidin uygulandı. İnkübasyonun 21. günü yumurtalar açılarak malformasyonlar, ölü embriyolar ve fertil olmayan yumurtalar belirlendi.

Bulgular: 0.625, 1.25, 2.5, 5 ve 10 mg/kg dozlarında detomidin uygulanan gruplarda sırası ile 3, 2, 4, 6 ve 5 adet ölü embriyo belirlenirken, kontrol ve serum fizyolojik gruplarında ölü embriyo belirlenmedi. Kontrol ve 5 mg/ kg detomidin uygulanan gruplarda birer adet fertil olmayan yumurta belirlenirken, diğer gruplarda fertil olmayan yumurta gözlenmedi. 2.5, 5 ve 10 mg/kg dozlarda detomidin uygulanan gruplarda gözlenen ölüm oranları, kontrol ve serum fizyolojik gruplarından yüksek belirlendi (p<0.05).

Öneri: Bu araştırmada kullanılan en küçük dozun hedef türler için önerilen en yüksek dozdan 7.8 kat fazla olduğu dikkate alındığında, embriyonal ölüm açısından normal dozlarda gebe memelilerde güvenli kabul edilebilir. Ancak memeliler için güvenlik katsayısı olarak 100 kat daha düşük doz olması gerektiği düşünüldüğünde, olumsuzlukların da gözlenebileceği dikkate alınmalıdır.