pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 082-092
Tavşanların tendon yangılarının sağaltımında steroid ve trombositten zengin plazma (TZP) uygulamalarının karşılaştırmalı araştırılması
Nuriza Zamirbekova, Nuri Yavru
Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Surgery, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Aşil tendinopatisi, kolajenaz Tip I, metilprednizolon, PRP, steroid
Görüntülenme Sayısı:700 - İndirilme Sayısı: 260

Amaç: Bu çalışmada, tavşanlarda kollajenaz (Kollajenaz Tip I) ile oluşturulmuş aşil tendinopatilerinde trombositten zengin plazma (PRP) ve MPA (metilprednizolon asetat) enjeksiyonlarının terapötik etkilerini histopatolojik olarak değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Aşil tendinopatisi, 23 tavşanın sağ ve sol aşil tendonlarının proksimal ve distal bölgelerine intratendinöz tip I kollajenaz enjeksiyonu ile oluşturuldu. Kolajenaz enjeksiyonundan bir hafta sonra, sağ aşil tendonlarının distaline PRP ve sol aşil tendonlarının distaline MPA enjekte edildi. Tüm aşil tendonlarının proksimal kısımlarına %0,9 serum fizyolojik enjekte edildi. Tavşanlar, terapötik enjeksiyonlardan 3, 6 ve 8 hafta sonunda ötenazi edildi. Tendonların histolojik dejenerasyon derecesi Modifiye Movin skorlamasına göre yapıldı.

Bulgular: Tedavi grupları ile % 0,9?luk serum fizyolojik enjekte edilen grup arasında incelenen tüm dönemlerde istatistiksel açıdan önemli farklılıklar tespit (p<0,05) edildi. Altıncı hafta sonunda tedavi grupları arasında tüm parametrelerde istatistiksel olarak önemli olmayan orta düzeyde iyileşme gözlenirken, 8. hafta sonunda MPA uygulaması yapılan tavşanlarla kıyasla PRP enjeksiyonu uygulanan hayvanların aşil tendonlarında kollajen ipliklerin paralel düzenlenmeleri ve demetleşmenin daha iyi olduğu gözlendi. Ayrıca tedavi grupları 8. hafta sonunda karşılaştırıldığında, PRP grubunun vaskülarizasyon ve tenosit çekirdek parametrelerinde istatistiksel olarak önemli düzeyde iyileşme gözlendi (p<0,05).

Öneri: PRP enjeksiyonlarının, MPA enjeksiyonuna göre tendinopati tedavisinde daha erken iyileşme sağlayacağı kanısındayız.