pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2021, Cilt 37, Sayı 2, Sayfa(lar) 130-136
Vinkristin sülfat ile tedavi edilen transmissible venereal tümörlü köpeklerin serum vasküler endotelyal büyüme faktörü seviyeleri
Esra Kocabaş1, Özkan Duru2, Hasan Ceyhun Macun1
1Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Anjiyogenezis, köpek, tvt, vegf, vinkristin sülfat
Görüntülenme Sayısı:870 - İndirilme Sayısı: 342

Amaç: Sunulan çalışmada tümör anjiyogenezisinde önemli bir faktör olan vasküler endotelyal büyüme faktörü?nün (VEGF) transmissible venereal tümör?lü (TVT) köpeklerde serum konsantrasyonlarını belirlemek ve vinkristin sülfat ile tedavide bu faktörün seyrini değerlendirmek amaçlanmıştır. Diğer taraftan VEGF seviyesi ile vinkristin sülfat uygulama sayısı arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma materyalini; ovariohisterektomi (OHE) yapılmamış, TVT tanısı konulmuş kangal ve kangal melezi 12 dişi köpek (çalışma grubu), OHE yapılmamış kangal ve kangal melezi sağlıklı 12 dişi köpek (kontrol grubu) oluşturdu. Çalışma grubuna alınan 12 köpekten her tedavi öncesi ve tedavi bittikten 1 hafta sonra kan alındı. Kontrol grubunda yer alan köpeklerden bir kez kan alındı.

Bulgular: Çalışma grubunda yer alan vakaların tamamı 3-8 (4,33±1,43) vinkristin sülfat uygulamasıyla tedavi edildi. Hastaların 3?ü 3 uygulamayla, 6?sı 4 uygulamayla, 1?i 5 uygulamayla, 1?i 6 uygulamayla ve 1?i 8 uygulamayla iyileşti. Tedavi öncesi serum VEGF seviyesi ile vinkristin sülfat uygulama sayısı arasında yapılan korelasyon analizinde istatistiksel olarak anlamlı olmayan pozitif korelasyon belirlendi (r =0,051). Çalışma grubundaki köpeklerin tedavi öncesi serum VEGF değeri ile kontrol grubundaki köpeklerin serum VEGF değerleri karşılaştırıldığında, istatistiksel bir fark tespit edilmedi (p=0,160).

Öneri: Sonuç olarak TVT'li köpeklerin serum VEGF değerinin sağlıklı köpeklere göre yüksek olmasına rağmen istatistiksel bir fark olmadığı belirlendi. Tedavi öncesi serum VEGF değeri ile uygulama sayısı arasında korelasyon bulunmadı.