2021, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 243-251
Koyunlarda artan dozlarda uygulanan meloksikamın hematolojik, biyokimyasal ve hemostatik kan parametrelerine etkilerinin değerlendirilmesi
Fulya Altınok Yipel1, Hüseyin Güngör2
1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Samandağ Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, Hatay, Türkiye
2Sivas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Biyokimyasal parametreler, hemogram, koagülasyon parametreleri, koyun, meloksikam
Görüntülenme Sayısı:1036 - İndirilme Sayısı: 316

Amaç: Çalışmanın amacı, koyunlara damar içi artan dozlarda (0,5, 1 ve 2 mg/kg) meloksikam uygulamasının hematolojik, biyokimyasal ve koagülasyon parametrelerine etkisinin belirlenmesiydi.

Gereç ve Yöntem: Klinik olarak sağlıklı koyunlar Grup 1 (n=6), Grup 2 (n=6) ve Grup 3 (n=6) olmak üzere rastgele grublara ayrıldı. Meloksikam grup 1?e 0,5 mg/kg, Grup 2?ye 1 mg/kg ve Grup 3?e 2 mg/kg damar içi yolla tek doz uygulandı. Meloksikamın artan tek dozlarda uygulamasının hematolojik, biyokimyasal ve pıhtılaşma faktörlerine etkisini belirlemek için 0., 24., ve 72. saatlerde kan örnekleri toplandı. Ayrıca hemogram (RBC, MCV, MCH, MCHC, HCT, WBC, HGB, RDW, MPV, PDW, PCT, PLT) ve biyokimyasal parametreler (AST, ALT, ALP, GGT, TP, UREA, CREA, CHOL, TRIG, ALB) ile koagülasyon parametrelerinin (PT, APTT, INR, FIB) seviyeleri belirlendi.

Bulgular: Gruplarda; UREA dışındaki biyokimyasal ve RBC, HCT, MCV, MCHC, MPV paremetrelerindeki farklar istatisksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Hemostatik kan paremetre düzeyleriyle ilişkileri açısından ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığı görüldü.

Öneri: Sonuç olarak koyunlarda meloksikamın artan tek dozlarda uygulamasının hemostatik, hematolojik ve biyokimyasal etkileri açısından moleküler tanı yöntemleri gibi ileri tekniklerin kullanılarak incelendiği daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunduğu düşünülmektedir.