2021, Cilt 37, Sayı 4, Sayfa(lar) 259-264
Selçuk Üniversitesi deneysel tıp araştırma ve uygulama merkezindeki wistar ratların biyokimyasal ve hematolojik profili
Bahadır Öztürk1, İlhan Çiftçi2, Büşra Ecer1, Salih Metin Gökyaprak3, Duygu Eryavuz Onmaz1
1Selcuk University, Medicine Faculty, Department of Biochemistry, Konya, Turkey
2Selcuk University, Medicine Faculty, Department of Pediatric Surgery, Konya, Turkey
3Selcuk University, Experimental Medicine Research and Application Center, Konya, Turkey
Anahtar Sözcükler: Referans değerler, hematolojik parametreler, biyokimyasal parametreler, sıçan, wistar
Görüntülenme Sayısı:1030 - İndirilme Sayısı: 620

Amaç: Yetiştiriciler, belirli popülasyonlar için bir dizi referans değeri sağlar, ancak yerel deneysel hayvan araştırma merkezlerinde üretilen sıçanlar fizyolojik ve genetik değişikliklere uğramış olabilir. Bu çalışmadaki amacımız, Konya, Türkiye, Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (SUDAM) standart yerel koşullarda yetiştirilen Wistar ratların biyokimyasal ve hematolojik profillerini araştırarak gelecekteki çalışmalara katkıda bulunmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya SUDAM Hayvan Evinde normal hayatlarını sürdüren 1 (erkek = 15, dişi = 15), 3 (erkek = 15, dişi = 15), 6 (erkek = 15, dişi = 15) ve 12 (erkek = 15, dişi = 15) aylık Wistar ratlar dahil edildi. Seçilen biyokimyasal ve hematolojik parametreler sırasıyla Beckman AU 5800 ve Beckman Coulter LH-780 analizörleriyle ölçüldü.

Bulgular: Üre, kreatinin, ALT, albümin, globulin, RBC, hemoglobin, hematokrit ve MCH düzeyleri arasında aylara göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardı (p<0.05). Seçilen biyokimyasal ve hematolojik parametreler cinsiyete göre karşılaştırıldığında glikoz, üre, ALP, amilaz, albümin, total protein, CK, kolesterol, trigliserit, sodyum, potasyum, RBC, hematokrit, MCH, trombosit, WBC, nötrofil, monosit, eozinofil, bazofil düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardı (p<0.05).

Öneri: Bu çalışma, Wistar ratların biyokimyasal ve hematolojik parametrelerinin yaş, cinsiyet, çevre ve beslenme gibi faktörlerle değişebileceğini kanıtlamıştır.