2022, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-006
Domuz idrar kesesinde NF-κB, Hsp70 ve TNF-α'nın ekspresyon profilleri: immünohistokimyasal bir çalışma
Tuğrul Ertuğrul1, Ahmet Ceylan2
1Ondokuz Mayis University, Veterinary Faculty, Department of Histology and Embryology, Samsun, Turkey
2Ankara University, Veterinary Faculty, Department of Histology and Embryology, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: İdrar kesesi, NF-κB, Hsp70, TNF-α
Görüntülenme Sayısı:891 - İndirilme Sayısı: 478

Amaç: Bu çalışmada domuz idrar kesesinde immünohistokimyasal olarak NF- κB, Hsp70 ve TNF-α ekspresyonunu araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada materyal olarak toplam 8 adet domuz idrar kesesi kullanıldı. NF-κB, Hsp70 ve TNF-α ekspresyonu Streptavidin-biotin kompleks immunohistokimya yöntemini ile gösterildi.

Bulgular: Üroepitelyal hücreler NF-κB ile fokal sitoplazmik reaksiyon verdi. Detrusor kas katmanının düz kas hücrelerinde ve damar duvarında orta derecede NF-?B boyanma yoğunluğu gözlendi. Bazal ve intermediyer hücrelerin sitoplazmalarında ve çekirdeklerinde Hsp70 ekspresyonu gözlendi. Bazal hücre çekirdeklerinin güçlü bir reaksiyon göstermesi dikkat çekiciydi. İdrar kesesinin düz kas demetleri, Hsp70 ile pozitif olarak boyandı. TNF-α ekspresyonu, idrar kesesinde kahverengi olarak ürotelyumun üç tabakasının tamamında gözlendi. İlginç bir şekilde, bazı şemsiye hücrelerin lümen yüzeylerinin yoğun membran benzeri immünopozitif boyama gösterdiğini belirledik.

Öneri: Bu çalışmada, domuz idrar kesesinde NF-κB, Hsp70 ve TNF-α ekspresyonu tunika mukozanın epitel hücrelerinde ve tunica muscularisin düz kas hücrelerinde belirlendi. İmmünhistokimyasal bulgulara dayanarak, ürotelyum ve detrusor kas tabakasını oluşturan hücreler tarafından salgılanan enzimlerin ve sitokinlerin biyolojik sürece, hücreler arası iletişime, fizyolojik duruma katkıda bulunduğu ve idrar kesesinin savunmasında önemli bir rol oynadığı sonucuna varıldı.