pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2005, Cilt 21, Sayı 1-2, Sayfa(lar) 061-063
MASTİTİSLİ İNEKLERDEN İZOLE EDİLEN S. aureus ve S. intermedius SUŞLARININ SLİME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Emine Arslan1, Uçkun Sait Uçan2
1Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, KONYA
2Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, KONYA
Anahtar Sözcükler: Mastitis, S. aureus, S. intermedius, slime üretimi
Görüntülenme Sayısı:1718 - İndirilme Sayısı: 2741

Bu çalışmada mastitisli inek sütlerinden izole edilen Staphylococcus aureus (S. aureus) ve Staphylococcus intermedius (S. intermedius) suşlarının slime üretme özellikleri Christensen Tüp Metodu (CTM) ve Kongo Kırmızılı Agar (KKA) yöntemi ile araştırıldı. Bu amaçla 26 S. aureus ve 24 S. intermedius suşu incelendi. S. intermedius suşlarının % 45.8'i CTM ile slime üretimi pozitifken, % 91,6'ının KKA metodu ile slime ürettiği belirlendi. Suşların yalnızca % 8.3'ü her iki metod ile negatif sonuç verdi. S. aureus suşlannın % 46'sı CTM ile, % 88'i ise KKA ile pozitif sonuç verdi. KKA yönteminin uygulanabilirliği ve değerlendirilmesi kolay, diğer teste göre daha duyarlı bir yöntem olduğu kanaatine varıldı.