pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2022, Cilt 38, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-107
Ege Bölgesi'nde sığırlarda abortusa neden olan dört önemli virus üzerine bir araştırma
Murat Kaplan, Abdurrahman Anıl Çağırgan, Kemal Pekmez, Fatih Arslan, Gülnur Kalaycı
Izmir/Bornova Veterinary Control Institute, Department of Virology, Izmir, Turkey
Anahtar Sözcükler: Abort, Akabane virus, Bovine herpesvirus-1, pestivirus, Schmallenberg virus
Görüntülenme Sayısı:89 - İndirilme Sayısı: 81

Amaç: Çalışmanın amacı, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde 2015-2019 yılları arasında sığır abortus vakalarında Bovine herpesvirus-1 (BHV-1), Schmallenberg virus (SBV), Akabane virus (AKAV) ve pestivirus'ün rolünü araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 2015-2019 yılları arasında Türkiye'nin Ege Bölgesi?nden toplanan 204 aborte fetüs örneği incelenmiştir. Bu amaçla Bovine herpesvirus-1 (BHV-1), Schmallenberg virus (SBV) ve pestivirus taraması için real-time PCR tekniği kullanılırken, Akabane virus (AKAV) için ise nested-PCR tekniği kullanılmıştır.

Bulgular: İncelenen örneklerin 25'i (%12.3) pestivirus pozitif, 1'i (%0.5) Akabane pozitif ve 1'i de (%0.5) BHV-1 pozitif bulundu. SBV tespit edilmedi. Bu sonuçlara göre, Ege Bölgesi?nde en fazla aborta neden olan viral etkenin pestivirüs olduğu belirlendi. Laboratuvara en fazla abort materyalinin 2018 yılında gönderildiği, bunu 2019, 2017, 2016 ve 2015 yıllarının takip ettiği belirlendi.

Öneri: Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak, Ege bölgesinde tespit ettiğimiz etkenler gelecek değerlendirmelerde dikkate alınmalı, kontrol ve izleme çalışmaları oluşturulmalıdır.