pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2022, Cilt 38, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-142
Nerium oleander?in liyofilize distilatının hipokolesterolemik etkinliğinin değerlendirilmesi
Harun Kizilay1, Ahmet Levent Bas2, Nuray Yazihan3
1Selcuk University, Health Science Institute, Department of Pharmacology and Toxicology, Konya, Turkey
2Selcuk University, Veterinary Faculty, Department of Pharmacology and Toxicology, Konya, Turkey
3Ankara University, Medicine Faculty, Department of Pathophysiology, Internal Medicine, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Nerium oleander, hiperkolesterolemi, rat
Görüntülenme Sayısı:87 - İndirilme Sayısı: 83

Amaç: Bu çalışmanın amacı Nerium oleander distilatının hiperkolesterolemik sıçanların serum biyokimyasal parametreleri üzerindeki etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 30 erkek Sprague-Dawley rattan oluşan üç eşit grup oluşturuldu. Kontrol grubu için herhangi bir uygulama yapılmadı. İkinci gruba yüksek kolesterol diyeti verilirken, üçüncü gruba günde bir kez oral gavaj yoluyla liyofilize Nerium oleander distilatına ek olarak yüksek kolesterol diyeti verildi. Üç ay sonra, sıçanlardan sedasyon altında kan alındı ve ötenazi yapıldı. Serum açlık kan şekeri, trigliserit, yüksek yoğunluklu lipoprotein, total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, albümin, total protein, alkalin fosfataz, laktat dehidrojenaz, kreatinin ve üre düzeyleri otoanalizörde belirlendi.

Bulgular: Yüksek kolesterol diyeti ile beslenen grupta, kontrol grubuna kıyasla, alkalin fosfataz, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, kolesterol, glukoz, düşük yoğunluklu lipoprotein ve trigliserit seviyeleri arttı (p < 0.05). Ancak Nerium oleander uygulaması yükselmiş olan aspartat aminotransferaz, kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein ve trigliserit düzeyini düşürdüğü (p < 0.05) belirlendi.

Öneri: Özetlemek gerekirse, Nerium oleander distilatının antihiperkolesterolemik ve karaciğer koruyucu özelliklere sahip olduğu ifade edilebilir.