pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2022, Cilt 38, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-149
Östrus siklusu ve erken gebelikte koyun endometriyumunda DNA metiltransferazların (DNMT) mRNA düzeyinde ekspresyonu
Mustafa Hitit1, Mehmet Kose2
1Kastamonu University, Veterinary Faculty, Department of Genetic, Kastamonu, Turkey
2Dicle University, Veterinary Faculty, Department of Obstetrics and Gynaecology, Dicle, Turkey
Anahtar Sözcükler: DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, koyun endometriyum, gen ekspresyonu
Görüntülenme Sayısı:560 - İndirilme Sayısı: 343

Amaç: Bu çalışmanın amacı, östrus döngüsü ve erken gebelik sırasında DNA metiltransferaz enzim genlerinin (DNMT1, DNMT3A ve DNMT3B) ekspresyonunun koyun endometriyumunda düzenlenip düzenlenmediğini açıklamaktır.

Gereç ve Yöntem: İnterkarunkular bölgeleri içeren endometriyal örnekler çiftleşmeyi takiben gebeliğin 12 (P12, n = 4), 16 (P16, n = 4) ve 22. (P22, n = 4) günlerinde ve östrus döngüsününe karşılık gelen 12. (C12, n = 4), 16. (C16, n = 4) ve 22. (C22, n = 4) günlerde toplam 24 koyundan toplandı. DNMT'lerin nispi mRNA ekspresyon düzeyleri gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-qPCR) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Tüm DNMT'lerin ekspresyonları östrus döngüsü ve erken gebelik sırasında koyun endometriyumda tespit edildi. DNMT1 mRNA ekspresyonunun kararlı durum seviyeleri P16'da C16'dan daha yüksekti, ancak grupların geri kalanında değişmedi. Bununla birlikte, gebeliğin erken döneminde DNMT3A mRNA seviyesi P22 ve P16'ya kıyasla P12'de en yüksek ekspresyon seviyelerine sahipti (p<0.01). Öte yandan, DNMT3A mRNA seviyesi P16'da C16'dan daha düşüktü (p<0.01), ayrıca P22'de C22'ye kıyasla benzer bir düşüş bulundu (p<0.01). DNMT3B mRNA ekspresyon seviyesi ise hem östrus döngüsü ve hem de erken gebelik sırasında değişmedi.

Öneri: Östrus siklusu ve erken gebelik sırasında koyun endometriyumundaki gen ekspresyonunun kontrolü için DNA metilasyonu ile ilgili DNMT'ler gerekli olabileceği kanısına varıldı.