pISSN:1309 - 6958       eISSN:2146 - 1953
2008, Cilt 24, Sayı 2, Sayfa(lar) 041-047
KONYA HAYVANCILIK MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NDEKİ YERLİ VE MELEZ KOYUN IRKLARINDA BİYOKİMYASAL POLİMORFİZM İLE BAZI VERİM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI
Mehmet Nizamlıoğlu1, Vahdettin Altunok1, İnci Togan2, Firuze Kurtoğlu1, Zafer Bulut1, Hüseyin Düzgün3
1Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Ankara
3Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Konya
Anahtar Sözcükler: Koyun, Nişasta Jel Elektroforezi, Polimorfizm
Görüntülenme Sayısı:2384 - İndirilme Sayısı: 1737

Çalışmada yerli ve melez koyunların genetik yapılarını belirlemek amacıyla 3 farklı enzim lokusu; karbonik anhidraz 1 (CA1), superoksit dismutaz (SOD) ve esteraz D (EsD) nişasta jel elektroforezi ile incelendi. Araştırmada ‘'Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü''nden 375 adet yerli ve melez koyunun alyuvar enzimleri kullanıldı. Her enzim için literatür bilgilerine uygun tampon ve enzim aktivite boyaması için kimyasallar kullanıldı. Gözlenen izoenzim bantları analiz edildi. Ca1, Sod ve EsD enzim lokusları yönünden, yerli ve melez koyunlarda varyasyon görülmedi. Yerli ve melez koyunların aynı bantlara sahip ve hepsinin homozigot olduğu görüldü. Bu çalışma ile yerli ve melez koyunların çalışılan 3 enzim sistemi yönünden monomorfik olduğu, ayrıca araştırılan lokuslar yönünden melez koyunların yerli koyun ırklarına göre bir farklılık göstermediği sonucuna varılmıştır.