2022, Cilt 38, Sayı 3, Sayfa(lar) 199-205
Deneysel kolit modelinde koenzim q10? nun intestinal mukoza ve sıkı bağlantı proteinleri üzerine olan etkisinin histopatolojik olarak incelenmesi
Saadet Ozen Akarca Dizakar1, Murside Ayse Demirel2
1İzmir Bakırçay University, Medicine Faculty, Department of Histology and Embryology, İzmir, Turkey
2Gazi University, Pharmacy Faculty, Department of Basic Pharmaceutical Sciences, Ankara, Turkey
Anahtar Sözcükler: Deneysel kolit, sıkı bağlantı, antioksidan, koenzim Q10
Görüntülenme Sayısı:806 - İndirilme Sayısı: 358

Amaç: Bu çalışmanın amacı Koenzim Q10? nun sıçanlarda asetik asitle indüklenmiş deneysel kolit modelinde mukoza, goblet hücre yoğunluğu ve sıkı bağlantı proteinleri üzerine olan etkisinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 24 adet, 10 haftalık dişi Wistar albino sıçan kullanıldı ve Kontrol grubu (n=4), Kolit grubu (n=10) ve Kolit+Koenzim Q10 grubu (n=10) olarak üç gruba ayrıldı. Deneysel kolit modeli %4? lük asetik asit ile oluşturuldu. Kolit indüksiyonundan bir gün sonra Kolit+Koenzim Q10 grubuna 10 gün boyunca gavaj yolu ile Koenzim Q10 (30 mg/kg/gün) uygulandı. Tedavi prosedürünün sonunda deney hayvanlarının sakrifikasyonu gerçekleştirildi. Kolon dokularına ait makroskobik değerlendirme yapıldı. Kolon kesitleri Masson?un üçlü boyası ve Alsian mavisi ile boyanarak mikroskobik skorlama ve goblet hücre yoğunluğu; Okludin, Zonula Okludens-1 ve Klaudin-1 immonohistokimyasal analizleri ile de sıkı bağlantı proteinleri değerlendirildi.

Bulgular: Kolit grubuna ait kolon dokularının makroskobik ve mikroskobik skorlamaları kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde artış gösterdi (p<0.05). Kolit+Koenzim Q10 grubunda ise makroskobik ve histopatolojik hasarın anlamlı şekilde azaldığı (p<0.05), benzer şekilde Koenzim Q10 uygulaması ile Alsian mavisi pozitif alan yüzdesinin kolit grubuna göre istatistiksel olarak artış gösterdiği (p<0.05) ve buna bağlı goblet hücre yoğunluğunun arttığı, mukozal bariyerin bütünlüğünde önemli olan sıkı bağlantı proteinlerinin de immunoreaktivitelerinde artışın olduğu dikkati çekti.

Öneri: Sonuç olarak, Koenzim Q10, asetik asit ile indüklenen kolit modelinde, kolon dokusu üzerinde histopatolojik değişimler ve sıkı bağlantı proteinleri üzerinde pozitif etki göstermiştir. Ancak Koenzim Q10'un ülseratif kolitli hastalara karşı koruyucu etkileri hakkında daha detaylı ve ileri moleküler tekniklerle desteklenmiş çeşitli deneysel ve klinik araştırmaların gerekli olduğu düşünülmektedir.