2022, Cilt 38, Sayı 4, Sayfa(lar) 242-247
Glutatyon uygulamasının yüksek glukoz ortamında oksidatif DNA hasarı ve antioksidan sistem üzerine etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi
Fatmagul Yur1, Semiha Dede2, Sedat Cetin3, Mehmet Taspinar4, Ayse Usta5
1Mugla Sıtkı Kocam University, Fethiye Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Mugla, Turkey
2Van Yuzuncu Yil University, Veterinary Faculty, Department of Biochemistry, Van, Turkey
3Ankara Yildirim Beyazıt University, Vocational School of Health Services, Department of Veterinary Medicine Laboratory and Veterinary Health Program, Ankara, Turkey
4Aksaray University, Medicine Faculty, Department of Medical Biology, Aksaray, Turkey
5Van Yuzuncu Yil University, Science Faculty, Department of Chemistry, Van, Turkey
Anahtar Sözcükler: DNA hasarı, glutatyon, hücre kültürü, TAS, TOS
Görüntülenme Sayısı:722 - İndirilme Sayısı: 315

Amaç: Bu çalışma, yüksek oranda glukoz ilave edilen BHK-21 hücre serisinde antioksidan özellikleri bilinen glutatyonun hücrelerde olası oksidatif DNA hasarı (8-hidroksi-2-deoksiguanozin) ve antioksidan sistem üzerine etkilerini ortaya koymak amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, BHK-21 hücre serisinde in vitro koşullarda düzenli pasajları yapılarak (%5 FBS, %10 horse serum, %1 L-Glutamin, %1 penisilin/ streptomisin içeren RPMI 1640 besi yerinde ve %5 CO2 ve % 95 nem ve 37ºC'de) inkübe edildi. MTT hücre canlılık testleri yapılarak glutatyonun kontrol grubuna göre ve glukozun IC50 değeri belirlendi. Hücreler pleytlere, 2x106 hücre olacak şeklide ekildi. Kontrol ve deneme grupları ve bu gruplar arasında çaprazlama olarak, çalışma grupları (glukoz; (285 mM), glutatyon (250 µM) hazırlandı. Yirmi dört saatlik inkübasyonu takiben tripsine edilen hücreler, dondur/çöz yöntemiyle parçalanarak analize hazırlandı. Elde edilen hücre kültürü lizatında; oksidatif DNA hasarı, TAS, TSO ve OSİ değerleri ELISA ile spektrofotometrik olarak ölçüldü.

Bulgular: 8-OHdG düzeyleri, glukoz uygulanması ile önemli oranda arttığı, HG+GSH grubunda kontrole göre anlamlı olarak arttığı saptandı (p≤0.05). Sadece GSH verilen grup ise kontrolden farksız olarak bulundu. TAS bakımından, GSH uygulanan gruplarda kontrole fark bulunmazken, HG +GSH verilen grupda ise kontrole göre önemli artış tespit edildi (p≤0.05). TOS ve OSİ ise HG+GSH uygulanan gurupda kontrole göre önemli bir artış gözlendi (p≤0.05).

Öneri: Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre yüksek glukoz uygulanan hücrelere uygulanan glutatyonun hücresel düzeyde bu dozlarda koruyucu etkisi gözlenmemiştir. Ancak glutatyon uygulanan guruplarda, uygulanan glutatyon dozlarının hücreler üzerine toksik doz olmadığı da belirlenmiştir.