2022, Cilt 38, Sayı 4, Sayfa(lar) 248-253
Postpartum süt ineklerinde laktasyon sayısının bazı biyokimyasal parametreler üzerine etkisi
Taha Burak Elifoglu1, Serdal Kurt2
1Kirikkale University, Veterinary Faculty, Department of Obstetrics and Gynaecology, Kirikkale, Turkey
2Kahramanmaras Istıklal University, Elbistan Vocational School, Department of Veterinary, Kahramanmaras, Turkey
Anahtar Sözcükler: Biyokimyasal parametre, inek, laktasyon sayısı, süt verimi
Görüntülenme Sayısı:787 - İndirilme Sayısı: 329

Amaç: Sunulan çalışmanın amacı, süt ineklerinde laktasyon sayısı, süt verimi ve bazı biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın materyalini süt inekleri (n=60) oluşturdu ve inekler laktasyon sayılarına göre üç farklı gruba ayrıldı. Laktasyonda olmayanlar (düveler) Grup 1'e (n=10), 1. ve 2. laktasyondaki inekler Grup 2'ye (n=24), 3. ve 4. laktasyondaki inekler Grup 3'e (n=26) kaydedildi. Gruplardaki ineklerin kan total protein, albümin, kan üre nitrojen (BUN) kalsiyum, fosfor, magnezyum, glukoz, kolesterol, aspartat transaminaz (AST) ve gama-glutamil transpeptidaz (GGT) düzeyleri ölçüldü. Ayrıca grupların süt verimleri kıyaslanarak bu değerler ile süt verimi arasındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Toplam protein seviyesi sırasıyla G3, G2 ve G1 gruplarında daha yüksekti (p<0,001). Benzer şekilde albümin düzeyi G1 Grubuna göre G3 grubunda anlamlı olarak yüksekti (P<0.01). Diğer gruplara göre G1 grubunda glukoz düzeyleri daha yüksek ve kolesterol düzeyleri daha düşük bulundu (p<0,001; p<0,05). AST ve GGT seviyeleri G2 grubuna göre G1 grubunda daha düşük bulundu (p<0.05).

Öneri: Sonuç olarak, süt ineklerinde laktasyon sayısı, total protein, albümin, glukoz, kolesterol, AST ve GGT gibi biyokimyasal parametreleri önemli ölçüde etkilemiştir. Bu farklılıklar Grup 1'e (düveler) göre özellikle multipar ineklerin yer aldığı Grup 2 ve Grup 3'te bulunmuştur.